Title: Role sociálního pracovníka v nestátní a státní sociální správě v oblasti sociální práce s rodinou v Plzni
Other Titles: The role of social worker in non-state and state social administration in social work with families in Pilsen
Authors: Spěváková, Soňa
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10009
Keywords: role sociálního pracovníka;přístup ke klientům;státní sociální správa;nestátní sociální správa;osobnost sociálního pracovníka;etický kodex;kultura organizace;dilemata sociálního pracovníka
Keywords in different language: role of a social worker;state social administration;non-state social administration;personality of social worker;code of ethics;organizational culture;dilemma of a social worker
Abstract: Cílem práce bylo analyzovat roli sociálního pracovníka ve státní a nestátní sociální správě v organizacích zabývající se rodinou s dětmi v Plzni. V teoretické části byla obecně charakterizována role sociálního pracovníka a aspekty, které roli ovlivňují. Práce se dále věnovala dilematům sociálního pracovníka a popisovala systémy státní a nestátní sociální správy se zaměřením na přístupy sociálních pracovníků ke klientům. V praktické části jsou porovnávány teoretické poznatky s praxí. Výzkum probíhal na městských obvodních úřadech na odborech sociálně právní ochrany dětí a v nestátních neziskových organizacích. Výzkum byl realizován pomocí rozhovorů, kterým byl zjišťován přístup ke klientům. Doplňkovými výzkumnými metodami bylo pozorování a analýza dokumentů.
Abstract in different language: The aim of the study was the analysis of social worker in state and non-state social administration, in organizations focused on families with children in Pilsen. The theoretical part is based on the general description of the social worker role and on the aspects which are involved. The study is also focus on social workers´ dilemma and described the state and non-state social administration system concentrate to social workers way of work with the clients. The practical part of the study was based on the comparison of the theoretical finding and the practice. The research of the study was taken place in district city offices, in social law children´s protection departments and in NGO´s. The research was realized by the interviews which was the way of work with the clients analysed. The complementary research methods were the watching and the dokuments analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sona Spevakova, 2013.pdfPlný text práce995,33 kBAdobe PDFView/Open
spevakova VP.pdfPosudek vedoucího práce61,53 kBAdobe PDFView/Open
spevakova OP.pdfPosudek oponenta práce189,11 kBAdobe PDFView/Open
spevakova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.