Title: Komunikace mezi učitelem a žákem na 1. stupni ZŠ 26. ZŠ v Plzni
Other Titles: Communication between teacher and pupil on first grade of 26th primary school in Pilsen
Authors: Švolbová, Jana
Advisor: Soukupová, Pavla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10011
Keywords: komunikace;pedagogická komunikace;verbální komunikace;neverbální komunikace;žák;učitel
Keywords in different language: communication;pedagogical communication;verbal communication;nonverbal communication;pupil;teacher
Abstract: Diplomová práce se zabývá komunikací mezi učitelem a žáky na 1. stupni ZŠ. Hlavním cílem této práce je zmapování verbální a neverbální komunikace v hodinách českého jazyka a matematiky v průběhu jednoho roku. Teoretická část nejdříve seznamuje s tématem komunikace, dále se zaměřuje na pedagogickou komunikaci a nakonec se specializuje na verbální a neverbální komunikaci v pedagogickém procesu. Praktická část je věnována výzkumnému šetření. Výzkumnou metodou je především videostudie a nepřímé pozorování s využitím Flandersova systému na pozorování a vyhodnocení komunikace ve třídě. V závěru práce jsou díky získaným datům potvrzeny či vyvráceny předem stanovené hypotézy.
Abstract in different language: Thesis deals with communication between teacher and pupils in primary school. The main target of this thesis is map of verbal and nonverbal communication in lessons of Czech language and mathematics during year. Theoretical part acquaints of communication, it concentrates on pedagogical communication and finally it specializes in verbal and nonverbal communication in pedagogical process. Practical part is dedicated to research survey. Research method is mainly video study and indirect observation. Flanders´ system is used for observation and evaluation of communication in the class. At the end of thesis there are confirmed or disproved hypothesis which were determinated in advance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce4,27 MBAdobe PDFView/Open
svolbova VP.pdfPosudek vedoucího práce45,92 kBAdobe PDFView/Open
svolbova OP.pdfPosudek oponenta práce27,63 kBAdobe PDFView/Open
svolbova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10011

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.