Název: Prahové kompetence dobrovolníka v dlouhodobém preventivním volnočasovém programu pro děti a mládež v Plzni
Další názvy: Treshold competencies of volunteers in long term preventive volunteer programs for children and youth in Pilsen
Autoři: Hinnerová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Dubec, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10015
Klíčová slova: dobrovolnictví;dobrovolník;kompetence;preventivní programy pro děti a mládež
Klíčová slova v dalším jazyce: volunteerism;volunteer;competencies;preventive programs for children and youth
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je zmapování základních kompetencí dobrovolníků v preventivních dlouhodobých dobrovolnických programech pro děti a mládež. Teoretická část se zabývá popisem kompetencí, dobrovolnictví a preventivních dlouhodobých programů pro děti a mládež, které jsou postaveny právě na aktivitě dobrovolníků. Nejznámějším takovým programem u nás je Pět P, který je inspirován celosvětově známým a úspěšným programem Big Brothers Big Sisters. S ohledem na vlastní činnost dobrovolníků se autorka pokusila nacházet paralely v kompetencích sociálních pracovníků a pedagogů. Praktická část se zabývá kvalitativním výzkumem, analýzou některých významných dokumentů vztahujících se k dobrovolnictví v daných typech programů. Dále jsou metodou inspirovanou zakotvenou teorií popsány a interpretovány rozhovory s dobrovolníky. Na základě získaných dat je navrhnut minimální kompetenční profil dobrovolníka, který je možné využít pro výběr a další vzdělávání dobrovolníků a zvýšení celkové prestiže dobrovolnictví i kvality těchto programů.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this thesis is to map the basic competencies of volunteers in long term preventive volunteer programs for children and youth. The theoretical part describes the competencies, volunteerism and preventive long term programs for children and youth, which are based on the volunteers? activity. The most widely known one in the Czech Republic is the Pět P (Five P), which is inspired by the world known and successful program Big Brothers Big Sisters. The author tries to find connections between the volunteers? actual activities and the social workers and teachers competencies as well. The practical part of this thesis is focused on qualitative research, analysis of some relevant documents related to volunteerism in given types of programs. Furthermore are described and interpreted the dialogs with volunteers using a method based on the Grounded theory. A minimal competency profile has been proposed as a result of this thesis, which could be used for selection and further education of the volunteers, for increasing the prestige of the volunteerism and the quality of related programs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hinnerova_Prahove kompetence dobrovolnika_DP_2013.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hinnerova VP.pdfPosudek vedoucího práce48,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hinnerova OP.pdfPosudek oponenta práce69,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hinnerova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10015

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.