Název: Požadavky na projektovou dokumentaci energetických staveb
Další názvy: Requirements for Technical Documentation of Energetic Constructions
Autoři: Fučík, Mirek
Vedoucí práce/školitel: Jiřičková, Jana
Oponent: Polívka, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10033
Klíčová slova: rozpočet;stavební úřad;globální náklady stavby;rekapitulace nákladů;modul;nemovitost;pozemky;vlastník;lokalita;technická zpráva;schéma;plán
Klíčová slova v dalším jazyce: budget;building authority;global costs construction;recapitulation of costs;module;property;estate;owner;locality;technical report;schema;plan
Abstrakt: Požadavky na projektovou dokumentaci energetických staveb V této diplomové práci je uveden a předveden postup přípravy pro tvorbu celé projektové dokumentace energetické stavby v dané lokalitě. V první části práce jsou uvedeny legislativní požadavky pro schválení projektové dokumentace energetických staveb. V další části jsou uvedeny technické požadavky, které jsou nezbytnou součástí energetických staveb. Dále zde uvádím zásady přípravy a tvorby projektové dokumentace, které jsou potřebné pro její zhotovení. V závěru práce je provedena projektová dokumentace pro konkrétní lokalitu, na níž se prováděla nutná rekonstrukce energetické sítě.
Abstrakt v dalším jazyce: Requirements for project documentation of energetic buildings This dissertation presents procedure that describe how is prepared production of project documentation of energetic building in the specified locality. In the first part of this thesis are shown legislative requirements for authorization of project documentation of energetic buildings. In the next part will be described technical requirements. These requirements are a necessary part of energetic buildings. Another part presents principles for preparing and production of project documentation. In the evaluation is described project documentation for specific locality where was made reconstruction of energetic network.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
D.P. Bc.Mirek Fucik..pdfPlný text práce4,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041878_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041878_oponent.pdfPosudek oponenta práce274,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041878_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10033

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.