Title: Požadavky na projektovou dokumentaci energetických staveb
Other Titles: Requirements for Technical Documentation of Energetic Constructions
Authors: Fučík, Mirek
Advisor: Jiřičková, Jana
Referee: Polívka, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10033
Keywords: rozpočet;stavební úřad;globální náklady stavby;rekapitulace nákladů;modul;nemovitost;pozemky;vlastník;lokalita;technická zpráva;schéma;plán
Keywords in different language: budget;building authority;global costs construction;recapitulation of costs;module;property;estate;owner;locality;technical report;schema;plan
Abstract: Požadavky na projektovou dokumentaci energetických staveb V této diplomové práci je uveden a předveden postup přípravy pro tvorbu celé projektové dokumentace energetické stavby v dané lokalitě. V první části práce jsou uvedeny legislativní požadavky pro schválení projektové dokumentace energetických staveb. V další části jsou uvedeny technické požadavky, které jsou nezbytnou součástí energetických staveb. Dále zde uvádím zásady přípravy a tvorby projektové dokumentace, které jsou potřebné pro její zhotovení. V závěru práce je provedena projektová dokumentace pro konkrétní lokalitu, na níž se prováděla nutná rekonstrukce energetické sítě.
Abstract in different language: Requirements for project documentation of energetic buildings This dissertation presents procedure that describe how is prepared production of project documentation of energetic building in the specified locality. In the first part of this thesis are shown legislative requirements for authorization of project documentation of energetic buildings. In the next part will be described technical requirements. These requirements are a necessary part of energetic buildings. Another part presents principles for preparing and production of project documentation. In the evaluation is described project documentation for specific locality where was made reconstruction of energetic network.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D.P. Bc.Mirek Fucik..pdfPlný text práce4,33 MBAdobe PDFView/Open
041878_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,2 kBAdobe PDFView/Open
041878_oponent.pdfPosudek oponenta práce274,31 kBAdobe PDFView/Open
041878_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.