Název: Porovnání emisí škodlivin ze zařízení na energetické využívání odpadů, spaloven odpadů a klasických energetických zdrojů
Další názvy: Comparison of emissions of toxic substances from facilities for waste exploitation, waste incineration plants and conventional power sources
Autoři: Machaníček, Martin
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Oponent: Škorpil, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10043
Klíčová slova: emise;ovzduší;zdroje znečištění;legislativa ovzduší;životní prostředí;odlučování emisí;komunální odpad;spalovna;spalování odpadů;kogenerace;energetické využití;referenční dokumenty;nejlepší dostupné technologie
Klíčová slova v dalším jazyce: emission;air;sources of pollution;legislative of air environment;environment;separation of emission;communal waste;incinerator;incinerationing of waste;cogeneration;energy use;reference documents;best available techniques
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce popisuje současný stav v produkci emisí škodlivin ze zařízení na energetické využívání odpadů, spaloven odpadů a klasických energetických zdrojů. Zabývá se základními legislativními požadavky na provoz zařízení pro energetické využívání odpadů a spaloven odpadů. Dále představuje příslušné technologie spalování a odlučování emisí nebezpečných škodlivin a návrh modelu zařízení pro energetické využívání odpadů tzv. ZEVO na základě nejlepších dostupných technologií BAT.
Abstrakt v dalším jazyce: This submitted thesis describes the current condition of emission of pollutants from the facility for energy recovery of waste, waste incinerators and traditional energy sources. Deals with the basic legislative requirements of the facility for energy recovery of waste and waste incinerators working. It also introduces technology of incinerators and separation of emission of pollutants. At the next part presents a design of the facility for energy recovery of waste model pursuant of the Best Available Techniques BAT.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
E10N0176P.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047487_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047487_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047487_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10043

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.