Title: Porovnání emisí škodlivin ze zařízení na energetické využívání odpadů, spaloven odpadů a klasických energetických zdrojů
Other Titles: Comparison of emissions of toxic substances from facilities for waste exploitation, waste incineration plants and conventional power sources
Authors: Machaníček, Martin
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Škorpil, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10043
Keywords: emise;ovzduší;zdroje znečištění;legislativa ovzduší;životní prostředí;odlučování emisí;komunální odpad;spalovna;spalování odpadů;kogenerace;energetické využití;referenční dokumenty;nejlepší dostupné technologie
Keywords in different language: emission;air;sources of pollution;legislative of air environment;environment;separation of emission;communal waste;incinerator;incinerationing of waste;cogeneration;energy use;reference documents;best available techniques
Abstract: Předkládaná diplomová práce popisuje současný stav v produkci emisí škodlivin ze zařízení na energetické využívání odpadů, spaloven odpadů a klasických energetických zdrojů. Zabývá se základními legislativními požadavky na provoz zařízení pro energetické využívání odpadů a spaloven odpadů. Dále představuje příslušné technologie spalování a odlučování emisí nebezpečných škodlivin a návrh modelu zařízení pro energetické využívání odpadů tzv. ZEVO na základě nejlepších dostupných technologií BAT.
Abstract in different language: This submitted thesis describes the current condition of emission of pollutants from the facility for energy recovery of waste, waste incinerators and traditional energy sources. Deals with the basic legislative requirements of the facility for energy recovery of waste and waste incinerators working. It also introduces technology of incinerators and separation of emission of pollutants. At the next part presents a design of the facility for energy recovery of waste model pursuant of the Best Available Techniques BAT.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E10N0176P.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
047487_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,86 kBAdobe PDFView/Open
047487_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,98 kBAdobe PDFView/Open
047487_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.