Title: Elektrická pevnost plynného izolantu s izolační barierou v elektromagnetickém poli
Other Titles: Electrical strength of gaseous insulant with insulation barrier in electrical field
Authors: Vilhelm, Lukáš
Advisor: Martínek, Petr
Haller, Rainer
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10053
Keywords: bariéra;dielektrikum;elektrická pevnost;elektrická vodivost;elektrický průraz;elektrický přeskok;izolant;polarizace;průrazné napětí;přeskokové napětí
Keywords in different language: barrier;dielectric;electrical strenght;electrical conductivity;electrical breakdown;electrical vault;insulator;polarization;breakdown voltage;flashover voltage
Abstract: Cílem této diplomové práce je shrnutí chování dielektrik, která se vloží do elektromagnetického pole. V druhé části je popsána elektrická pevnost kapalných, pevných a plynných izolantů. Další dvě části se zabývají měřením, kde se měřila elektrická pevnost plynného izolantu v uzavřené nebo otevřené nádobě. Všechna měření probíhala nejdříve bez bariéry a poté s bariérou. V poslední části jsou zhodnoceny výsledky daných měření.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis is to summarize of the behavior of dielectrics, which are placed in an electromagnetic field. In the second part is described the electric strength of solid, liquid and gaseous insulators. The next two sections describe the measurements, we measured the electrical strength of the gaseous insulation in a closed or open container. First, all measurements were measured without barriers and then was used barrier. In the last part are evaluated results of all measurements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_VILHELM_Lukas.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
053371_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce376,58 kBAdobe PDFView/Open
053371_oponent.pdfPosudek oponenta práce497,86 kBAdobe PDFView/Open
053371_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce352,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.