Title: Diagnostika výkonových vypínačů
Other Titles: Diagnostics of circuit breakers
Authors: Stránský, David
Advisor: Schejbal, Konstantin
Referee: Brož, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10068
Keywords: výkonový vypínač;zhášecí komora;SF6;vakuum;elektroizolační olej;proudová dráha;časová charakteristika;hlavní kontakt;dynamický odpor;časová náročnost
Keywords in different language: circuit breaker;quenching chamber;SF6;vacuum;electrical insulating oil;current track;time characteristics;main contacts;dynamic resistance;time requirements
Abstract: Elektrizační soustava se dá obecně rozdělit na tři základní části. Výrobu, distribuci a spotřebu elektrické energie. Vysokonapěťové výkonové vypínače patří mezi nejdůležitější prvky této soustavy a jsou nepostradatelné ve všech jejich úrovních. Jsou instalovány v rozvodnách elektráren, v sítích přenosové soustavy, distribučních sítích i v rozvodnách provozů koncových spotřebitelů. Každá část elektrizační soustavy má svoje specifika, ke kterým je třeba při volbě výkonového vypínače na počátku, a ke způsobu péče v průběhu jeho života přihlížet. Tato diplomová práce se zabývá problematikou provádění diagnostiky výkonových vypínačů na hladině vysokého a velmi vysokého napětí distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Abstract in different language: Power system can generally be divided into three basic parts. Production, distribution and consumption of electrical energy. High-voltage circuit breakers are among the most important elements of this system and are indispensable in all their levels. They are installed in substations, power plants, transmission in networks, distribution networks and substations operations end consumers. Each part of the grid has its own specifics, which should be taken when selecting the circuit breakers on the beginning and the type of care during his life idly. This thesis deals with the implementation of the diagnostic circuit breakers at the high and very high voltage distribution system company CEZ Distribution, Inc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Stransky David.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFView/Open
053388_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,47 kBAdobe PDFView/Open
053388_oponent.pdfPosudek oponenta práce544,29 kBAdobe PDFView/Open
053388_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.