Title: Návrh napájení a rozvodů elektrické energie pro novou lokalitu rodinných domů
Other Titles: Design of power supply and distribution of elektricity for the new site of the family home
Authors: Hájek, Ladislav
Advisor: Schejbal, Konstantin
Referee: Sochor, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10076
Keywords: distribuční síť;elektrizace;přípojka;kabelové vedení;jištění;pojistka;impedance smyčky;úbytky napětí;nadproud;zkratový proud;elektrické ztráty
Keywords in different language: distribution network;electrification;connection;cable line;protection;impedance loop;voltage loss;overcurrent;short-circuit current;electric losses
Abstract: Předkládaná diplomová práce řeší připojení nové lokality s plánovanou výstavbou 45 nových RD k Distribuční soustavě elektrické energie. V teoretické části práce jsou popsány základní postupy, kritéria a předpoklady pro návrh technického řešení připojení odběrných míst k DS. V další části práce je již zpracováno samotné technické řešení rozvodů elektrické energie ve dvou variantách (pro stupeň elektrizace A, a pro stupeň elektrizace C). V poslední části práce je porovnání a vyhodnocení obou návrhů technického řešení. Technické řešení obsahuje návrh distribuční stanice (DTS), návrh přípojky vedení vn k DTS, návrh rozvodů nn pro připojení 45 RD a návrh jištění sítě nn.
Abstract in different language: This master thesis addresses the connection of a new site with the planned construction of 45 new houses to the electric power grid. The theoretical part describes the basic procedures, criteria and conditions for the proposed technical solution for connecting customers to the distribution system. Another part of the thesis addresses the technical distributions solutions electric power in two variants (for grade electrification A, and for grade electrification C). The last part is to comparisons and evaluates these two proposals of technical solutions. The technical solution includes a proposal distribution station, proposal connection to the electric power grid MV, proposal wiring electric power grid LV to connect 45 RD and proposal protection network LV.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hajek_Ladislav_10_130509_final.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
053397_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,24 kBAdobe PDFView/Open
053397_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,35 kBAdobe PDFView/Open
053397_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.