Název: Návrh napájení a rozvodů elektrické energie pro novou lokalitu rodinných domů
Další názvy: Design of power supply and distribution of elektricity for the new site of the family home
Autoři: Hájek, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Schejbal, Konstantin
Oponent: Sochor, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10076
Klíčová slova: distribuční síť;elektrizace;přípojka;kabelové vedení;jištění;pojistka;impedance smyčky;úbytky napětí;nadproud;zkratový proud;elektrické ztráty
Klíčová slova v dalším jazyce: distribution network;electrification;connection;cable line;protection;impedance loop;voltage loss;overcurrent;short-circuit current;electric losses
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce řeší připojení nové lokality s plánovanou výstavbou 45 nových RD k Distribuční soustavě elektrické energie. V teoretické části práce jsou popsány základní postupy, kritéria a předpoklady pro návrh technického řešení připojení odběrných míst k DS. V další části práce je již zpracováno samotné technické řešení rozvodů elektrické energie ve dvou variantách (pro stupeň elektrizace A, a pro stupeň elektrizace C). V poslední části práce je porovnání a vyhodnocení obou návrhů technického řešení. Technické řešení obsahuje návrh distribuční stanice (DTS), návrh přípojky vedení vn k DTS, návrh rozvodů nn pro připojení 45 RD a návrh jištění sítě nn.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis addresses the connection of a new site with the planned construction of 45 new houses to the electric power grid. The theoretical part describes the basic procedures, criteria and conditions for the proposed technical solution for connecting customers to the distribution system. Another part of the thesis addresses the technical distributions solutions electric power in two variants (for grade electrification A, and for grade electrification C). The last part is to comparisons and evaluates these two proposals of technical solutions. The technical solution includes a proposal distribution station, proposal connection to the electric power grid MV, proposal wiring electric power grid LV to connect 45 RD and proposal protection network LV.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hajek_Ladislav_10_130509_final.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053397_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053397_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053397_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10076

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.