Title: Měřicí systémy vysokonapěťových zdrojů napětí
Other Titles: Measuring systems of high voltage power sources
Authors: Stupka, Lukáš
Advisor: Martínek, Petr
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10106
Keywords: zkušební zdroje vysokého napětí;zkušební transformátor;transformátorové kaskády;zkušební zdroje vysokých kmitočtů;elektronické generátory;rezonanční generátory;stejnosměrné kaskády;kenotrony;tyratrony;elektrostatické generátory;zkušební zdroje rázového napětí;Marxův generátor;trigatronové zařízení;atmosférický impulz;spínací impuls;přímé měření;nepřímé měření;napěťové děliče;kulové jiskřiště;průrazné napětí;rotační voltmetr;měřicí transformátor;klydonografy;kalibrační křivka
Keywords in different language: test source of high voltage;testing transformer;cascade transformer;test source high-frequency;electronic generators;resonant generators;DC cascade;kenotrons;thyratrons;electrostatic generators;surge voltage test source;Marx generator;trigatron equipment;atmospheric impulse;switching impulse;direct measurement;indirect measurement;voltage divider;spherical spark gap;breakdown voltage;rotary voltmeter;measuring transformer;clydonograph;calibration curve
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou vysokonapěťových zdrojů. První část je zaměřena na zkušební zdroje vysokého napětí. Obsahuje rozdělení zkušebních zdrojů, jejich vlastnosti a použití. Druhá část se zabývá způsoby měření vysokého napětí. Jsou zde uvedeny rozdíly mezi přímou a nepřímou metodou měření. Popsány způsoby měření pomocí přímých měřicích metod a použití nepřímých měřicích metod. V třetí části jsou navrženy kalibrační metody pro laboratorní zdroje vysokého napětí. Je zde provedena kalibrace nepřímých metod měření pro dané zdroje s hlavním zaměřením na rázový generátor a vyhodnocení kalibračních křivek. Součástí práce jsou i přílohy s přeskokovými hodnotami napětí, zvětšené grafické zpracování a tabulkové vyhodnocení kalibračního měření.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with high voltage sources. The first part focuses on the testing of high voltage sources. It contains division of test sources, their properties and uses. The second part deals with ways of measuring high voltage. There are differences between the direct and the indirect method of measurement. The measurement methods are described there, using the direct and the indirect measurement methods. In the third part the calibration methods are designed for high voltage laboratory power supplies. The calibration of the indirect methods of measurement is made for the given sources with a focus on an impulse generator and evaluation of the calibration curves. The thesis also contains appendixes with discharge voltages, enhanced graphics and tabular evaluation of calibration measurements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stupka - E11N0134P.pdfPlný text práce44,44 MBAdobe PDFView/Open
053541_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce360,52 kBAdobe PDFView/Open
053541_oponent.pdfPosudek oponenta práce475,9 kBAdobe PDFView/Open
053541_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce277,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.