Title: Řešení napěťové stability elektrizačních soustav v ustáleném stavu
Other Titles: Steady-State Voltage Stability Analysis of Electric Power Systems
Authors: Čeleda, Jiří
Advisor: Veleba, Jan
Referee: Majer, Viktor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10124
Keywords: elektrizační soustava;chod soustavy;admitanční matice;Gauss-Seidelova metoda;Newton-Raphsonova metoda;Jacobiho matice;jalové meze;napěťová stabilita;nosová křivka;maximální zatížení;zatížitelnost;analytické řešení;base-case;blackout;nejkratší vzdálenost do black-outu
Keywords in different language: electric power system;load flow analysis;admittance matrix;Gauss-Seidel method;Newton-Raphson method;Jacobi matrix;reactive power limits;voltage stability;nose curve;maximum load;loadability;analytical solution;base-case;blackout;shortest distance to blackout
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá řešením napěťové stability elektrizačních soustav v ustáleném stavu. V úvodní části práce je popsán chod soustavy. V této části je především podrobně řešen popis elektrizační soustavy, tvorba admitanční matice a popis dvou nejvíce používaných numerických postupů. V další části práce je řešena a popisována napěťová stabilita soustavy. Je zde popsán postup řešení napěťové stability jednoduché 2-uzlové sítě pomocí analytických vztahů, řešení napěťové stability "hrubou" silou v ustáleném stavu a výpočet nejkratší vzdálenosti do black-outu. Pro řešení této problematiky byl vytvořen program, který je schopen vyřešit napěťovou stabilitu elektrizačních soustav a určit nejkratší vzdálenosti do black-outu.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on steady-state voltage stability analysis of electric power systems. In the first part of the thesis, the load-flow analysis is described. In this section, description of electric power systems, bus admittance matrix and a description of two mostly used numerical algorithms is presented. In the next part, the voltage stability of the power system is described. Here is also described the procedure for solving voltage stability of simple 2-bus network using analytical formulas. Furthermore, voltage stability analysis using "brute" force and the concept of the shortest distance to the black-out are described. To solve this problem, specialized program was developed to solve the voltage stability of power systems and determine the shortest distance to black-out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Jiri Celeda.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
053559_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce572,76 kBAdobe PDFView/Open
053559_oponent.pdfPosudek oponenta práce370,99 kBAdobe PDFView/Open
053559_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce249,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.