Název: Řešení napěťové stability elektrizačních soustav v ustáleném stavu
Další názvy: Steady-State Voltage Stability Analysis of Electric Power Systems
Autoři: Čeleda, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Veleba, Jan
Oponent: Majer, Viktor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10124
Klíčová slova: elektrizační soustava;chod soustavy;admitanční matice;Gauss-Seidelova metoda;Newton-Raphsonova metoda;Jacobiho matice;jalové meze;napěťová stabilita;nosová křivka;maximální zatížení;zatížitelnost;analytické řešení;base-case;blackout;nejkratší vzdálenost do black-outu
Klíčová slova v dalším jazyce: electric power system;load flow analysis;admittance matrix;Gauss-Seidel method;Newton-Raphson method;Jacobi matrix;reactive power limits;voltage stability;nose curve;maximum load;loadability;analytical solution;base-case;blackout;shortest distance to blackout
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá řešením napěťové stability elektrizačních soustav v ustáleném stavu. V úvodní části práce je popsán chod soustavy. V této části je především podrobně řešen popis elektrizační soustavy, tvorba admitanční matice a popis dvou nejvíce používaných numerických postupů. V další části práce je řešena a popisována napěťová stabilita soustavy. Je zde popsán postup řešení napěťové stability jednoduché 2-uzlové sítě pomocí analytických vztahů, řešení napěťové stability "hrubou" silou v ustáleném stavu a výpočet nejkratší vzdálenosti do black-outu. Pro řešení této problematiky byl vytvořen program, který je schopen vyřešit napěťovou stabilitu elektrizačních soustav a určit nejkratší vzdálenosti do black-outu.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis focuses on steady-state voltage stability analysis of electric power systems. In the first part of the thesis, the load-flow analysis is described. In this section, description of electric power systems, bus admittance matrix and a description of two mostly used numerical algorithms is presented. In the next part, the voltage stability of the power system is described. Here is also described the procedure for solving voltage stability of simple 2-bus network using analytical formulas. Furthermore, voltage stability analysis using "brute" force and the concept of the shortest distance to the black-out are described. To solve this problem, specialized program was developed to solve the voltage stability of power systems and determine the shortest distance to black-out.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Bc. Jiri Celeda.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053559_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce572,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053559_oponent.pdfPosudek oponenta práce370,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053559_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce249,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10124

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.