Název: Simulace vypínání induktivní zátěže pomocí vakuového vypínače
Další názvy: Simulation of inductive load switching off through vacuum switch
Autoři: Eybl, Jaromír
Vedoucí práce/školitel: Noháč, Karel
Oponent: Vostracký, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10126
Klíčová slova: Vakuový vypínač;vypínání induktivní zátěže;ATP-EMTP;useknutí proudu;zotavné napětí;opětovné zapálení oblouku
Klíčová slova v dalším jazyce: Vacuum circuit breaker;inductive load switching;ATP-EMTP;current chopping;recovery voltage;arc re-ignition
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na rozbor vypínání induktivní zátěže pomocí vakuového vypínače a dále na tvorbu modelu vakuového vypínače v prostředí programu ATP-EMTP. V úvodu je popsán princip funkce vakuového vypínače a jeho konstrukce. Dále jsou podrobně rozebrány jevy, které nastávají při vypínání induktivní zátěže pomocí vakuového vypínače. Jádrem samotné práce je model vakuového vypínače, který na základě vstupních veličin a uživatelem zvolených parametrů simuluje chování skutečného vypínače. Tento model je poté testován na zkušebním obvodu, kde je ověřována jeho funkce pro různé časy rozpojení kontaktů a parametry vypínače. V poslední části jsou stanovena pravidla pro vypínání induktivní zátěže pomocí vakuového vypínače a diskutovány metody pro omezení vzniklých přepětí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focusing on the analysis of inductive load switching by vacuum circuit breaker and on the development of the vacuum circuit breaker model in ATP-EMTP program environment. At the beginning, principle of vacuum circuit breaker and its structure are described. Furthermore, the issue of inductive load switching by vacuum circuit breaker is presented. The most important output of this work is the development of the vacuum circuit breaker model, which simulates the behaviour of real circuit breaker on basis of input data. The function of the model is verificated on the test circuit for different opening times and input data of circuit breaker. In the conclusion, the rules for switching inductive load by vacuum circuit breaker are set and methods of restricting surges are discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
E11N0113P Jaromir Eybl.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053561_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce408,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053561_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053561_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce333,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10126

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.