Title: Zateplení domu z hlediska 3E
Other Titles: Thermal insulation of the house in terms of 3E
Authors: Malina, Ondřej
Advisor: Rot, David
Bublík, Jaroslav
Referee: Kožený, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10129
Keywords: sdílení tepla;nízkoenergetický dům;průkaz energetické náročnosti budov;energetický štítek obálky budovy;energetický audit;optimalizační studie;ztráty prostupem tepla;energetická náročnost;termokamera;tepelná izolace
Keywords in different language: heat sharing;low-energy house;energy performance certificate of building;label of building envelope;energy audit;optimization study;heat losses by transmission;energy intensity;thermal imaging camera;thermal insulation
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku nízkoenergetických domů. Práce je rozdělena na sedm kapitol, ve kterých čtenáři přibližuje teoretické i praktické poznatky problematiky nízkoenergetické výstavby. V první a druhé části je práce zaměřena na obecné poznatky sdílení tepla a zásady nízkoenergetických staveb. Třetí část čtenáři přibližuje problematiku energetického hodnocení budov podle legislativy ČR. V další části se práce věnuje praktickému výpočtu energetické náročnosti konkrétního objektu. Následující kapitola se věnuje měření ztrát prostupem tepla pomocí termokamery. V předposlední části je práce zaměřena na ekonomické a energetické hodnocení různých řešení zateplení, na které navazují doporučení a závěry technické praxi.
Abstract in different language: This thesis is focused on problems of low-energy houses. This thesis is divided into seven chapters in which approaches theoretic and practice knowledge about low-energy construction. In the first and second part there is the thesis focused on general knowledge of heat and principles of low-energy construction. The third part of thesis approaches to reader problems about energy rating according to Czech legislation. The next part deals with the practical calculation of the energy performance of a specific object. Next chapter is focused on the measurement of transmission of heat loses with the thermal imager. In the penultimate part there is thesis focused on economic and energy rating of different kind of solutions of thermal insulation which is followed with recommendations and conclusions for technical praxis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Malina_E11N0125P.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
053565_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,75 kBAdobe PDFView/Open
053565_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,85 kBAdobe PDFView/Open
053565_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce281,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.