Název: Zateplení domu z hlediska 3E
Další názvy: Thermal insulation of the house in terms of 3E
Autoři: Malina, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Rot, David
Bublík, Jaroslav
Oponent: Kožený, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10129
Klíčová slova: sdílení tepla;nízkoenergetický dům;průkaz energetické náročnosti budov;energetický štítek obálky budovy;energetický audit;optimalizační studie;ztráty prostupem tepla;energetická náročnost;termokamera;tepelná izolace
Klíčová slova v dalším jazyce: heat sharing;low-energy house;energy performance certificate of building;label of building envelope;energy audit;optimization study;heat losses by transmission;energy intensity;thermal imaging camera;thermal insulation
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku nízkoenergetických domů. Práce je rozdělena na sedm kapitol, ve kterých čtenáři přibližuje teoretické i praktické poznatky problematiky nízkoenergetické výstavby. V první a druhé části je práce zaměřena na obecné poznatky sdílení tepla a zásady nízkoenergetických staveb. Třetí část čtenáři přibližuje problematiku energetického hodnocení budov podle legislativy ČR. V další části se práce věnuje praktickému výpočtu energetické náročnosti konkrétního objektu. Následující kapitola se věnuje měření ztrát prostupem tepla pomocí termokamery. V předposlední části je práce zaměřena na ekonomické a energetické hodnocení různých řešení zateplení, na které navazují doporučení a závěry technické praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on problems of low-energy houses. This thesis is divided into seven chapters in which approaches theoretic and practice knowledge about low-energy construction. In the first and second part there is the thesis focused on general knowledge of heat and principles of low-energy construction. The third part of thesis approaches to reader problems about energy rating according to Czech legislation. The next part deals with the practical calculation of the energy performance of a specific object. Next chapter is focused on the measurement of transmission of heat loses with the thermal imager. In the penultimate part there is thesis focused on economic and energy rating of different kind of solutions of thermal insulation which is followed with recommendations and conclusions for technical praxis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Malina_E11N0125P.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053565_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053565_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053565_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce281,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10129

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.