Title: Energetická studie části toku Berounky
Other Titles: Energy study of the area river Berounka
Authors: Hošek, Ladislav
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10132
Keywords: malá vodní elektrárna;vodní tok;vodní kolo;turbína;generátor;spád;průtok;výroba elektrické energie;hydroenergetický potenciál
Keywords in different language: small hydro power plant;water flow;water wheel;turbine;generator;water head;flow;power production;hydroenergetic potential
Abstract: Předkládaná diplomová práce popisuje současný stav energetického využití části toku Berounky v uvažované lokalitě. Uvažovaná část toku Berounky je analyzována od Berounského jezu až po Papírenský jez. V této oblasti jsou analyzovány další možnosti a lokality pro případnou výstavbu malých vodních elektráren. Dále je zde vypracována studie dvou neobsazených jezů, konkrétně jezu Kaceřov a Liblín, u nichž byla odhadnuta možná výroba elektrické energie. Je zde provedeno hodnocení provozu MVE Hýskov, i po ekonomické stránce, a srovnání s teoreticky odhadnutou výrobou. Na závěr práce obsahuje zhodnocení uvažované části toku Berounky po stránce ekologické a ekonomické.
Abstract in different language: The master thesis describes current status of energetic use of the Berounka flow in a certain location. Intended part of the Berounka flow is from the Beroun weir to the Paper weir. Another options and locations for eventual construction of small hydro power plants are analyzed in this area. There is also a study of two vacant weirs, specifically the Kaceřov weir and the Liblín weir, where is the possibility of production of the electricity. There is also an evaluation of the operation of MVE Hýskov and comparison with theoretically estimated production even in economic way. Finally, the thesis provides an assessment of the part of Berounka flow in environmental way and economic way.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Energeticka studie casti toku Berounky.pdfPlný text práce3,26 MBAdobe PDFView/Open
053756_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,62 kBAdobe PDFView/Open
053756_oponent.pdfPosudek oponenta práce376,47 kBAdobe PDFView/Open
053756_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce216,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.