Název: Energetická studie části toku Berounky
Další názvy: Energy study of the area river Berounka
Autoři: Hošek, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Jindra, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10132
Klíčová slova: malá vodní elektrárna;vodní tok;vodní kolo;turbína;generátor;spád;průtok;výroba elektrické energie;hydroenergetický potenciál
Klíčová slova v dalším jazyce: small hydro power plant;water flow;water wheel;turbine;generator;water head;flow;power production;hydroenergetic potential
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce popisuje současný stav energetického využití části toku Berounky v uvažované lokalitě. Uvažovaná část toku Berounky je analyzována od Berounského jezu až po Papírenský jez. V této oblasti jsou analyzovány další možnosti a lokality pro případnou výstavbu malých vodních elektráren. Dále je zde vypracována studie dvou neobsazených jezů, konkrétně jezu Kaceřov a Liblín, u nichž byla odhadnuta možná výroba elektrické energie. Je zde provedeno hodnocení provozu MVE Hýskov, i po ekonomické stránce, a srovnání s teoreticky odhadnutou výrobou. Na závěr práce obsahuje zhodnocení uvažované části toku Berounky po stránce ekologické a ekonomické.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis describes current status of energetic use of the Berounka flow in a certain location. Intended part of the Berounka flow is from the Beroun weir to the Paper weir. Another options and locations for eventual construction of small hydro power plants are analyzed in this area. There is also a study of two vacant weirs, specifically the Kaceřov weir and the Liblín weir, where is the possibility of production of the electricity. There is also an evaluation of the operation of MVE Hýskov and comparison with theoretically estimated production even in economic way. Finally, the thesis provides an assessment of the part of Berounka flow in environmental way and economic way.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Energeticka studie casti toku Berounky.pdfPlný text práce3,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053756_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053756_oponent.pdfPosudek oponenta práce376,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053756_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce216,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10132

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.