Title: Možnosti využití infra kamery při elektrotepelných procesech
Other Titles: Possibilities of using infrared camera by electroheat processes
Authors: Stíbal, Daniel
Advisor: Rot, David
Referee: Kožený, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10140
Keywords: Infrakamera;termovize;měření infrakamerou;bezdotykové měření
Keywords in different language: Infra-red camera;thermo vision;thermal measuring;non-contact measuring
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřená na teorii týkající se bezdotykového měření infrakamerou, praktické měření pomocí infrakamery a porovnání teoretického výpočtu s praktickým měřením. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První část obsahuje teorii v oblasti šíření tepla. Druhá a třetí část pojednává o principu funkce infrakamery, využití infrakamer a související problematice. Čtvrtá část je věnována termografii ve stavebnictví a příslušným pojmům z této oblasti. Závěrečná pátá část je rozdělena do několika podkapitol a shrnuje praktické měření na infrakameře, teoretický výpočet pomocí software a vzájemné porovnání získaných výsledků.
Abstract in different language: Submitted diploma thesis is focused on the theory of non-contact measuring by infra-red camera, practical measuring using infra-red camera and comparison theoretical calculation with practical measurements. Diploma thesis is divided to five main chapters. The first chapter deals with theory of heat transfer. The second and third chapter discuss about operational principle of infra-red camera, using of infra-red camera and related issues. The fourth chapter is focused on building thermography and relevant terms for this field. The final fifth chapter is divided into several sub-chapters and summarizes the practical measuring with infra-red camera, theoretical calculation using software and comparison of the obtained results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moznosti_vyuziti_infra_kamery_pri_elektrotepelnych_procese_.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
053764_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce361,53 kBAdobe PDFView/Open
053764_oponent.pdfPosudek oponenta práce533,11 kBAdobe PDFView/Open
053764_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.