Název: Možnosti využití infra kamery při elektrotepelných procesech
Další názvy: Possibilities of using infrared camera by electroheat processes
Autoři: Stíbal, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Rot, David
Oponent: Kožený, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10140
Klíčová slova: Infrakamera;termovize;měření infrakamerou;bezdotykové měření
Klíčová slova v dalším jazyce: Infra-red camera;thermo vision;thermal measuring;non-contact measuring
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřená na teorii týkající se bezdotykového měření infrakamerou, praktické měření pomocí infrakamery a porovnání teoretického výpočtu s praktickým měřením. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První část obsahuje teorii v oblasti šíření tepla. Druhá a třetí část pojednává o principu funkce infrakamery, využití infrakamer a související problematice. Čtvrtá část je věnována termografii ve stavebnictví a příslušným pojmům z této oblasti. Závěrečná pátá část je rozdělena do několika podkapitol a shrnuje praktické měření na infrakameře, teoretický výpočet pomocí software a vzájemné porovnání získaných výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted diploma thesis is focused on the theory of non-contact measuring by infra-red camera, practical measuring using infra-red camera and comparison theoretical calculation with practical measurements. Diploma thesis is divided to five main chapters. The first chapter deals with theory of heat transfer. The second and third chapter discuss about operational principle of infra-red camera, using of infra-red camera and related issues. The fourth chapter is focused on building thermography and relevant terms for this field. The final fifth chapter is divided into several sub-chapters and summarizes the practical measuring with infra-red camera, theoretical calculation using software and comparison of the obtained results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Moznosti_vyuziti_infra_kamery_pri_elektrotepelnych_procese_.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053764_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce361,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053764_oponent.pdfPosudek oponenta práce533,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053764_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10140

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.