Název: Významní čeští klavírní interpreti a pedagogové v 19. století
Další názvy: Important czech pianists and pedagogues in the 19th century
Autoři: Fajfrlíková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Mandysová, Daniela
Oponent: Feiferlíková, Romana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10160
Klíčová slova: klavír;klavíristé;čeští klavíristé;pedagogika;klavírní pedagogika;romantismus;skladatel;čeští skladatelé;zahraniční skladatelé
Klíčová slova v dalším jazyce: piano;pianists;czech pianists;pedagogy;piano pedagogy;romantic period;composer;czech composers;foreign composers
Abstrakt: Čeští klavírní interpreti a pedagogové se zasloužili o utváření české klavírní tradice v době, kdy neexistovaly specializované hudební školy. Díky svému úsilí a lásce k hudbě vychovali mnoho vynikajících žáků, kteří předávali jejich cenné pedagogické metody dalším generacím. V práci je nastíněn vývoj společnosti v 19. století se zaměřením na romantismus a jeho přední představitele. S rozvojem klavíru se zároveň vyvíjela klavírní pedagogika jak v Evropě, tak v Čechách. Práce se dále zabývá jednotlivými českými osobnostmi, které se věnovaly klavírní hře a jejímu vyučování. Jejich teoretická pojednání byla velmi prospěšná pro začínající i pokročilé hráče na klavír. Položili tak cenné základy současné klavírní pedagogiky. Tato bakalářská práce může pomoci učitelům hudby a studentům, kteří by chtěli blíže poznat vývoj českého klavírního umění do doby, než vznikly první instituce pro výuku tohoto oboru.
Abstrakt v dalším jazyce: Czech piano interpreters and pedagogues marited in formation of czech piano tradition in the time when any of music schools did not exist. Thanks to their effort and love for music they educated many excellent students who passed on their rich pedagogical methods to next generations. This work outlines the evolution of the society in the 19th century with focus on the romantic season and its representatives. With the evolution of piano was developing in the same time the piano pedagogy in Europe and Bohemia. This work is dealing with individual czech personalities who were attending playing and educating the piano. Their theoretical schools were very useful for beginners and advanced piano players. So they laid valuable foundations of contemporary piano pedagogy. This bachelor work can help the music teachers and students who would like to know more about the evolution of czech piano art of the times before the first arts schools were established.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - M. Fajfrlikova.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fajfrlikova_hodnoceni_BP_vedouci_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce506,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fajfrlikova_posudek_BP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce400,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Fajrlikova.pdfPrůběh obhajoby práce140,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10160

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.