Title: Významní čeští klavírní interpreti a pedagogové v 19. století
Other Titles: Important czech pianists and pedagogues in the 19th century
Authors: Fajfrlíková, Marie
Advisor: Mandysová, Daniela
Referee: Feiferlíková, Romana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10160
Keywords: klavír;klavíristé;čeští klavíristé;pedagogika;klavírní pedagogika;romantismus;skladatel;čeští skladatelé;zahraniční skladatelé
Keywords in different language: piano;pianists;czech pianists;pedagogy;piano pedagogy;romantic period;composer;czech composers;foreign composers
Abstract: Čeští klavírní interpreti a pedagogové se zasloužili o utváření české klavírní tradice v době, kdy neexistovaly specializované hudební školy. Díky svému úsilí a lásce k hudbě vychovali mnoho vynikajících žáků, kteří předávali jejich cenné pedagogické metody dalším generacím. V práci je nastíněn vývoj společnosti v 19. století se zaměřením na romantismus a jeho přední představitele. S rozvojem klavíru se zároveň vyvíjela klavírní pedagogika jak v Evropě, tak v Čechách. Práce se dále zabývá jednotlivými českými osobnostmi, které se věnovaly klavírní hře a jejímu vyučování. Jejich teoretická pojednání byla velmi prospěšná pro začínající i pokročilé hráče na klavír. Položili tak cenné základy současné klavírní pedagogiky. Tato bakalářská práce může pomoci učitelům hudby a studentům, kteří by chtěli blíže poznat vývoj českého klavírního umění do doby, než vznikly první instituce pro výuku tohoto oboru.
Abstract in different language: Czech piano interpreters and pedagogues marited in formation of czech piano tradition in the time when any of music schools did not exist. Thanks to their effort and love for music they educated many excellent students who passed on their rich pedagogical methods to next generations. This work outlines the evolution of the society in the 19th century with focus on the romantic season and its representatives. With the evolution of piano was developing in the same time the piano pedagogy in Europe and Bohemia. This work is dealing with individual czech personalities who were attending playing and educating the piano. Their theoretical schools were very useful for beginners and advanced piano players. So they laid valuable foundations of contemporary piano pedagogy. This bachelor work can help the music teachers and students who would like to know more about the evolution of czech piano art of the times before the first arts schools were established.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - M. Fajfrlikova.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Fajfrlikova_hodnoceni_BP_vedouci_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce506,11 kBAdobe PDFView/Open
Fajfrlikova_posudek_BP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce400,85 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Fajrlikova.pdfPrůběh obhajoby práce140,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10160

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.