Název: Nu-metal se zaměřením na skupinu Linkin Park
Další názvy: Nu-metal with a focus on the group Linkin Park
Autoři: Mihulka, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Kuhn, Tomáš
Oponent: Lišková, Štěpánka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10164
Klíčová slova: nu-metal;Linkin Park;hudba
Klíčová slova v dalším jazyce: nu-metal;Linkin Park;music
Abstrakt: Na počátku práce je charakterizován raný nu-metal a jsou nastíněny jednotlivé charakteristické prvky stylu, které na úplném vzniku nebyly zdaleka jasné. Druhá kapitola je zaměřena na počátky nu-metalu a jeho historický vývoj do současnosti. Především je zde popsána historie z dob 90. let 20. století, kdy se nu-metal stával populárním. V následující části práce jsou sepsány nejdůležitější představitelé tohoto z prvopočátku téměř neznámého hudebního stylu. Čtvrtá a nejrozsáhlejší kapitola pojednává o skupině Linkin Park, kde je shrnuto téměř vše, co by mohlo čtenáře o hudební skupině zajímat. V jednotlivých podkapitolách je zmíněno založení kapely a jejich stoupající popularita, způsob a postup nahrávání jednotlivých alb či natáčení videoklipů a v neposlední řadě práce obsahuje stručné životopisy členů skupiny.
Abstrakt v dalším jazyce: In the beginning of my work there is characterized early nu-metal and there are outlined particular characteristic signs of the style, which weren?t very clear at the very beginning of it. The second chapter is focused on the beginnings of nu-metal and its historical progress till present. There is described mainly history since 90s of 20th century, when the nu-metal became popular. In the next part of the work there are written some informations about the most important representatives, at the very first time of almost unknown music style. The 4th and the largest chapter deals about band Linkin Park, where it is described nearly everything, what readers could be interested in about the band. In particular subchapters there is meantioned the forming of the band and their reaching popularity, about the way and recording process of particular albums or making of music videos and for sure I wrote brief CVs of the members.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHK) / Bachelor´s works (DMC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mihulka - BP.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mihulka_hodnoceni_BP_vedouci_Kuhn.pdfPosudek vedoucího práce411,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mihulka_posudek_BP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce537,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mihulka_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce141,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10164

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.