Title: Výpověď obviněného, obžalovaného a svědka v trestním řízení
Other Titles: Testimony of the acussed, the defendant and witness in criminal proceeding
Authors: Danielová, Zdeňka
Advisor: Rybář, Miroslav
Referee: Musil, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10183
Keywords: Výpověď;výslech;obviněný;obžalovaný;svědek;konfrontace;prověrka výpovědi na místě;polygraf.
Keywords in different language: testimony;examination;accused;defendant;witness;confrontation;on-site review;polygraph.
Abstract: Ve své diplomové práci jsem poskytla ucelený pohled na problematiku nejvíce využívaných důkazních prostředků, a to výpovědi obviněného, obžalovaného a svědka v trestním řízení a to zejména tak, jak ji řeší trestní řád. Problematiku výslechu jsem však v této práci pojala i z pohledu kriminalistického. V této práci jsou tak zodpovězeny otázky, jak má být výslech připraven, do jakých stádií se člení a jaké taktické postupy je třeba dodržovat. Dále je zaměřena na otázku výpovědi obviněného, a to zejména jaká práva obviněný má, jak je zajišťována jeho přítomnosti u výslechu i to, jaký postup při výslechu je třeba dle zákona dodržet. Další otázkou, jež se v práci zabývám, je výpověď obžalovaného, a to hlavně jaký postup má být použit u jeho výslechu a kdy je možné použít výslech spoluobžalovaného z přípravného líčení v hlavním líčení. Další velkou kapitolou této práce je výpověď svědka. Jsou zde poskytnuty odpovědi na otázky, jaká práva a povinnosti jsou svědkovi přiznána a stanovena, jak má probíhat jeho výslech, jaké má právo na svědečné či jakou ochranu a pomoc mohou orgány činné v trestním řízení svědkovi, jež je zastrašován nebo jinak ohrožen, poskytnout. Též je zde rozebrána problematika konfrontace a prověrky výpovědi. Poslední kapitolou je problematika výslechu na polygrafu.
Abstract in different language: The topic of this thesis is focused on the testimony of the acussed, the defendant and witness in criminal proceeding. The first chapter of this work is concentrated on the process of evidence and testimony as a type of the evidence and its importace. The second chapter describes testimony as a result of the method called. interrogation.The third chapter is concerned with testimony of the accused, his rights and procedure which is made by penal code for his interrogation. The fourth chapter is concerned with testimony of the accused. The fifth chapter is focused on witness testimony.The sixth chapter describes special methods of evidence, confrontation and on-site review, especiallly how they can help with contradictions in the testimony of one or more persons. The seventh chapter is dedicated to the issue of a polygraph examination, especially to important facts acquired in this way.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zdenka_Danielova_Vypoved_obvineneho_obzalovaneho_svedka_v_trestnim_rizeni.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Danielova_vedouci_Rybar.pdfPosudek vedoucího práce432,72 kBAdobe PDFView/Open
Danielova_oponent_Musil.pdfPosudek oponenta práce637,33 kBAdobe PDFView/Open
Danielova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce554,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.