Title: Odvolací řízení
Other Titles: Appeal proceedings
Authors: Bělohradská, Lucie
Advisor: Fastner, Jindřich
Referee: Baxa, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10188
Keywords: odvolání;odvolací řízení;opravné prostředky;řádný opravný prostředek;mimořádný opravný prostředek;trestní řízení;trestní řád
Keywords in different language: appeal;appeal proceedings;remedial measures;ordinary remedy;extraordinary remedy;criminal proceedings;code of criminal procedure
Abstract: Diplomová práce na téma Odvolací řízení se především zabývá opravnými prostředky (řádnými i mimořádnými)s důrazem na odvolání jako jeden z možných řádných opravných prostředků uplatňujících se v opravném řízení, resp. v odvolacím řízení. Tato diplomová práce je rozčleněna do celkem třinácti kapitol sestávajících se z úvodu, deseti hlavních kapitol, závěru, cizojazyčného resumé a seznamu použité literatury. První hlavní kapitola je věnována historickému vývoji opravných prostředků od počátků českého soudnictví až do novely trestního řádu, tedy z.č. 141/1961 Sb., která byla provedena v roce 2001. Druhá (trochu obsáhlejší) kapitola se člení na několik částí (podkapitol), které pojednávají o stadiiích trestního řízení včetně opravného řízení, o druzích opravných prostředků - řádných i mimořádných a o jejich jednotlivých typech, které je možné použít v opravném řízení proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení. Závěr druhé kapitoly je věnován podrobnému popisu jednotlivých specifických principů, které se uplatňují v opravném řízení. Kapitola třetí vymezuje jednotlivé základní zásady odvolacího řízení, včetně jejich významu a výkladu. Následující hlavní kapitoly (kapitola čtvrtá až sedmá) jsou věnovány předmětné problematice diplomové práce, tedy samotnému odvolání a odvolacímu řízení. Konkrétně tedy kapitola čtvrtá pojednává o odvolání a řízení o odvolání a dále se člení na pět částí pojednávajících o přípustnosti a účinku, o oprávněných osobách, o lhůtě a místu podání odvolání, o jeho obsahu a o možnosti podané odvolání vzít zpět nebo se práva na odvolání vzdát. Na tuto část navazuje kapitola, která se zabývá řízením u soudu 1. stupně po podání předmětného odvolání. Šestá hlavní kapitola se věnuje řízení před odvolacím soudem a je rovněž rozdělena na několik dalších částí, ve kterých se píše o místní příslušnosti odvolacích soudů, o formách odvolacího řízení, o principech a zásadách a především o zpúsobech a důvodech rozhodnutí odvolacího soudu. Poslední kapitolou zabývající se odvolacím řízením je kapitola sedmá, která je zaměřena na řízení u soudu 1. stupně po zrušení rozsudku soudem odvolacím. Úkolem kapitoly osmé je komparace, tedy srovnání platné právní úpravy opravných prostředků (odvolání) na našem území se Slovenskou a Rakouskou platnou právní úpravou. Kapitolu devátou pak tvoří náměty a úvahy de lege ferenda obsahující určité vlastní úvahy a názory na případné zlepšení či zkvalitnění právních předpisů a jejich aplikaci v souvislosti s opravnými prostředky a opravným řízením jako takovým. Závěr této diplomové práce pak tvoří určité shrnutí předmětné problematiky.
Abstract in different language: The diploma thesis on the topic of appellate proceedings deals with remedial measures (ordinary and extraordinary) with focus on appeal as one of the possible ordinary remedial measures applicable in the remedial proceeding, respectively in the appellate proceeding. This thesis is divided into thirteen chapters that consist of the introduction, ten main chapters, conclusion, foreign-language summary and the list of used literature. The first main chapter is dedicated to the historical development of remedial measures since the beginning of the Czech judiciary until the novel of the Code of Criminal Procedure, the law n. 141/1961 Sb., which took place in 2001. The second, more extensive chapter is divided into subchapters that deal with the stages of criminal proceeding, including remedial proceeding and with different types of remedial measures - ordinary and extraordinary and with different types of these that is possible to use in the appellate proceeding. The end of the second chapter id dedicated to detail description of specific principles that are applicable in the remedial proceeding. The third chapter defines individual basic principles of the appellate proceeding, including their relevance and interpretation. The following main chapters (chapter four to chapter seven) are concerned with the main problematic of the thesis - the appeal and the appellate proceeding itself. Specifically the chapter four deals with appellate proceeding and is further divided into five parts. The following chapter deals with the proceeding in the Court of First Instance for submitting the appeal. The sixth main chapter is dedicated to the proceeding in the Court of Appeals and is also divided into further subsections. The last chapter that deals with the appeallate proceeding is chapter seven, that focuses on the proceeding in the Court of First Instance for denial of decision by the Court of Appeal. The purpose of the chapter eight is a comparison between valid adjustment of remedial measures of the Czech Republic and the legislature in Austria and Slovakia. The ninth chapter consists of consideration de lege ferenda and includes views and proposals on possible improvement of law rulings and their application with connection with remedial measures and remedial proceeding itself. The end of this diploma thesis consists of summary of the issues that have been discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace na tema Odvolaci rizeni.pdfPlný text práce976,42 kBAdobe PDFView/Open
Belohradska_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce461,42 kBAdobe PDFView/Open
Belohradska_oponent_Baxa.pdfPosudek oponenta práce754,48 kBAdobe PDFView/Open
Belohradska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce570,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10188

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.