Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorBaxa, Josefcs
dc.contributor.authorKohout, Vratislavcs
dc.contributor.refereeNavrátilová, Janacs
dc.date.accepted2013-05-31cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:59:26Z
dc.date.available2011-12-14cs
dc.date.available2014-02-06T12:59:26Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-28cs
dc.identifier52253cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10196
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá odvětvím trestního práva, a to konkrétně vývojovými stadii trestného činu. Institut vývojových stadií trestného činu je velmi zajímavou, rozmanitou a důležitou oblastí trestního práva. Jelikož trestní právo ve společnosti funguje jako ?ultima ratio?, tedy jako poslední možnost, kdy není možné uplatnit jiný předpis, je třeba rozlišovat vývojová stadia trestného činu, abychom věděli, od kdy nastupuje trestní odpovědnost, od kdy vstupuje na scénu trestní právo. Práce je rozdělena do jedenácti kapitol, které se dále člení na subkapitoly. Po úvodu se v začátku práce věnuji obecnému vysvětlení pojmů vývojová stadia a trestný čin. Poté následuje kapitola věnovaná historickému vývoji úpravy na našem území. Dále jsou kapitoly členěny dle jednotlivých stadií. Věnují se přípravě trestného činu, pokusu trestného činu, jejich společným zásadám, trestnosti a trestání přípravy a pokusu, dokonání trestného činu a nechybí ani úvahy de lege ferenda. Ve své práci jsem dal prostor i srovnání s Italskou právní úpravou této problematiky. Závěr obsahuje shrnutí celé práce.cs
dc.format57cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectvývojová stadia trestného činucs
dc.subjectpřípravacs
dc.subjectpokuscs
dc.subjectdokonánícs
dc.titleVývojová stádia trestného činucs
dc.title.alternativeDevelopment stages of criminal offenceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra trestního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the branch of criminal law namely development of criminal offense. The institutive of criminal offense development phases is very interesting, various and important area of criminal law. Although criminal law works in society like ?ultima ratio?, and so as the last chance, when it is not possible to use another regulation, it is necessary to distinguish development phases of criminal offense to know since when liability commences and since then criminal law takes the stage. The diploma thesis is divided into eleven chapters which are furthermore divided into subchapters. After introduction in the beginning of the thesis I am dealing with the general explanation of the terms ? development phases ? and criminal offense. After that there is a chapter devoted to historical development of the modification in our area. Furthermore the chapters are divided according to individual stages. They are dedicated to a preparation of a crime, their common principles, to punishability and punishing a preparation and an attempt, accomplishing of a crime and consideration de lege ferenda is also presented. I also emplaced comparison with Italian legal modification of these problems. The conclusion incorporates the summary of the whole thesis.en
dc.subject.translateddevelopmental stages of crimeen
dc.subject.translatedpreparationen
dc.subject.translatedtryen
dc.subject.translatedcompletionen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace na CD.pdfPlný text práce466,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohout_vedouci_Baxa.pdfPosudek vedoucího práce720,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohout_oponent_Navratilova.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohout_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce590,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10196

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.