Title: Metodika vyšetřování loupeží
Other Titles: Methodology for investigating robberies
Authors: Pavelková, Eva
Advisor: Vavera, František
Referee: Rybář, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10209
Keywords: kriminalita;loupež;metodika vyšetřování;násilí;pohrůžka bezprostředním násilím;právní úprava;skutková podstata;trestní zákoník;trestný čin;zákon č. 140/1961 Sb.;zákon č. 141/1961 Sb.;zákon č. 40/2009 Sb.;zmocnění se cizí věci
Keywords in different language: criminality;robbery;methodology of investigation;violence;immediate threat of violence;legislation;merits;criminal law;act no. 40/2009 Ed.;act no. 140/1961 Ed.;act no. 141/1961 Ed.;seizure of another's property
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá metodikou vyšetřování trestného činu loupeže, který patří mezi společensky nejškodlivějších trestných činy současnosti. Práci lze členit na sedm vzájemně propojených částí. První kapitole následující po úvodu je věnována dílem trestněprávní charakteristice trestného činu loupeže a dílem jeho kriminalistické charakteristice. Kapitola druhá popisuje typické stopy a následující kapitola třetí je věnována typickým vyšetřovacím situacím. Stěžejní kapitolou mé diplomové práce je kapitola čtvrtá, v níž jsou popsány zvláštnosti předmětu vyšetřování, zvláštnosti podnětu k vyšetřování, zvláštnosti počátečních úkonů, zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování a organizace vyšetřování a konečně také zvláštnosti následných úkonů. V kapitole páté je zmíněno zapojení veřejnosti do vyšetřování. Kapitola šestá je věnována zodpovězení nejrůznějších doplňujících otázek, které mne v průběhu vypracovávání mé diplomové práce začaly napadat, za pomoci osob s dlouholetými praktickými zkušenostmi s odhalováním a vyšetřováním násilných trestných činů. V poslední kapitole jsou popsána dvě stěžejní soudní rozhodnutí, která vysvětlují rozdíl mezi trestným činem loupeže a trestným činem krádeže.
Abstract in different language: This thesis is about the methodology of robbery investigation which belongs amongst the socially most detrimental criminal acts of present times. Thesis can be divided into seven parts. The first chapter that follows the preface is partially about the criminal characteristics of a criminal act of robbery and partially about its investigative characteristics. The second chapter describes typical traces and the following and third chapter is designated to typical investigative situations. The main chapter of my thesis is the fourth chapter where are described specific characteristics of the subject of investigation, specific characterisations of the impulse for investigation, specific characteristics of the initial acts, specific characteristics of investigative versions, planning and organisation of the investigation and lastly also the specific characteristics of the acts to follow. In the fifth chapter is mentioned the involving of the public in the investigation. The sixth chapter is focused on the answering of various additional questions that commenced crossing my mind during the execution of my dissertation with the help of people who have long term experiences with the detecting and investigating of criminal acts. In the last chapter I have tried to explain and describe two core judicial judgements that explain the difference between the criminal act of robbery and criminal act of theft.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Metodika vysetrovani loupezi - Eva Pavelkova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Pavelkova_vedouci_Vavera.pdfPosudek vedoucího práce709,44 kBAdobe PDFView/Open
Pavelkova_oponent_Rybar.pdfPosudek oponenta práce446,91 kBAdobe PDFView/Open
Pavelkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce564,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.