Název: Vývojová stádia trestného činu
Další názvy: Development stages of the criminal offence
Autoři: Šlapák, Martin
Vedoucí práce/školitel: Baxa, Josef
Oponent: Navrátilová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10220
Klíčová slova: vývojová stadia trestného činu;příprava k trestnému činu;pokus trestného činu;dokonaný trestný čin;trestný čin;trestní zákoník;společenská škodlivost;společenská nebezpečnost;zásada subsidiarity trestní represe;dohoda o vině a trestu;trestní odpovědnost právnických osob
Klíčová slova v dalším jazyce: development stages of criminal offence;preparation of criminal offence;attempted criminal offence;accomplished criminal offence;criminal offence;new criminal code;sociable harmfulness;sociable dangerousness;principle of subsidiarity of criminal repression;agreement on guilt and punishment;criminal liability of legal persons
Abstrakt: Diplomová práce je koncipována jako trestněprávní rozbor problematiky vývojových stadií trestného činu v českém trestním právu. Zpočátku se zaobírá historickým vývojem institutů, jež se pojí s vývojovými stadii trestného činu, aby pak v následujících dílčích kapitolách rozebrala jednotlivá stadia trestného činu se všemi jeho specifickými charakteristikami. Veliký důraz je kladen na diferenciaci institutů vývojových stadií trestného činu z pohledu minulé trestněprávní nauky a té současné. Vedle páteřních kapitol se rovněž zaměřuje i na dohodu o vině a trestu, která má pro vývojová stadia trestného činu zásadní význam. Ke konci nabízí práce zhodnocení institutů vývojových stadií trestného činu z pohledu de lege ferenda, resp. umožňuje srovnání české právní úpravy s německou. V samotném závěru se vyskytují alternativní řešení dané problematiky, resp. možné návrhy nových zákonných dikcí ustanovení, jež se pojí se zadaným tématem.
Abstrakt v dalším jazyce: This master´s thesis is conceived as the criminal analysis of the development stages of the criminal offence in Czech criminal law, in which it distinguishes three development stages. These are the preparation of the criminal offence, the attempted criminal offence and the accomplished criminal offence. The master´s thesis begins with the historical development, while the chapters deal with particular development stages and their own specifics. Great emphasis is placed on differentiation of the institutes from the perspective of past and present criminal science. Beside the main chapters it also focuses on the agreement on guilt and punishment. This new penal institute is a breakthrough in the field of the development stages of the criminal offence. At the end, the master´s thesis offers an evaluation de lege ferenda, or more precisely it allows to compare German law with the Czech one. At the very end there are presented some alternative solutions and proposals of new legal sections connected with the development stages of the criminal offence.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace; Martin Slapak.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slapak_vedouci_Baxa.pdfPosudek vedoucího práce773,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slapak_oponent_Navratilova.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slapak_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce600,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10220

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.