Title: Nutná obrana
Other Titles: Necessary defence
Authors: Tobiášová, Eva
Advisor: Novotný, František
Referee: Navrátilová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10222
Keywords: nutná obrana;sebeobrana;okolnosti vylučující protiprávnost;útok;obránce;trestní právo
Keywords in different language: necessary defense;self-defense;circumstances excluding illegality;attack;defender;criminal law
Abstract: Diplomová práce se zabývá jednou z okolností vylučujících protiprávnost, a to nutnou obranou, uvedenou v §29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Je členěna celkem do sedmi kapitol, které by v souhrnu měly objasnit problematiku tohoto institutu a jeho význam. K porozumění nutné obrany v širším kontextu jsou v úvodní kapitole uvedeny ostatní okolnosti vylučující protiprávnost. Dále je popsán historický vývoj nutné obrany na našem území i v celosvětovém měřítku. Hlavní část práce je věnována samotnému institutu nutné obrany, jeho podmínkám, zejména útoku a přiměřenosti, a možným vybočením z jejich mezí. Kapitola, která srovnává nutnou obranu s oprávněným použitím zbraně má objasnit odlišnosti v obraném jednání orgánů státu a civilního obyvatelstva. Zajímavá je i část o automatických obranných zařízeních, která se snaží tuto problematiku předvést i na příkladech z praxe. Závěrem je uvedena kapitola o komparaci ustanovení o nutné obraně v našem právním řádu a v právních řádem jiných evropských zemí.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with necessary defense, a circumstance precluding illegality, which is stated in section 29 of Czech Criminal Code. It is divided into seven chapters and the concept of private defense should be clarified in these chapters consequently. To understand the whole system of circumstances precluding illegality, all the other circumstances precluding illegality are mentioned in the introduction. Also, the development of necessary defense not only in the Czech Republic but also in other parts of the world is described in my thesis. The thesis is concerned mainly on the concept of necessary defense, limits of attacks and adequacy, and possibilities of deviation from these limits. Private defense and the authorized usage of weapon are compared in a chapter and its aim is to clarify the difference between defense actions of state authority and population. The next chapter deals with automatic defense systems and several cases containing this topic are mentioned there. Finally, Czech legislation regulating necessary defense is compared to regulations of other European countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - NUTNA OBRANA - Tobiasova.pdfPlný text práce415,11 kBAdobe PDFView/Open
Tobiasova_vedouci_Novotny.pdfPosudek vedoucího práce664,88 kBAdobe PDFView/Open
Tobiasova_oponent_Navratilova.pdfPosudek oponenta práce960,27 kBAdobe PDFView/Open
Tobiasova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce589,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10222

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.