Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVavera, Františekcs
dc.contributor.authorPříhoda, Filipcs
dc.contributor.refereeMusil, Jancs
dc.date.accepted2013-05-31cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:59:53Z-
dc.date.available2011-12-14cs
dc.date.available2014-02-06T12:59:53Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-29cs
dc.identifier52845cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10232-
dc.description.abstractTato práce na téma ?Vývoj Kriminalistiky? se zaměřuje na popis dějin kriminalistiky a pokroku kriminalistiky v historických dějinách. Práce obsahuje pojem kriminalistika, její objekt, předmět. Dále pak obecný vývoj, postavení a její společenskou funkci. Další kapitola se zaměřuje na nejstarší historii, respektive počátky kriminalistiky od Egypta, Sumeru až po vznik ordálů či Božích soudů. Následně je popsáno ?století kriminalistiky? tedy století 19., které pro kriminalistiku jako vědeckou disciplínu znamenal největší pokrok. V této kapitole jsou zmínění významné osobnosti pro vývoj kriminalistiky jako bratři Fieldingovi, Eugen Francis Vidocq či ?otec kriminalistiky? Hans Gross. Dále je pak podrobněji popsáno objevení prvních identifikačních metod jako antropometrie či daktyloskopie, které sloužili k vyhledání stop a následného určení pachatele. V předposlední kapitole je rozveden vývoj kriminalistiky v českých zemích od roku 1918 až do současnosti. Je zde popsáno, že kriminalistika v těchto dobách byla významně ovlivněna Rakousko ? Uherskem a následně se nechala inspirovat celým světem. V současné době ČR disponuje velmi vysokou úrovní této vědecké disciplíny. V poslední kapitole jsou popsány některé vybrané kriminalistické metody a jejich vývoj jako daktyloskopie, balistika a trasologie.cs
dc.format78 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectkriminalistikacs
dc.subjectvývoj kriminalistikycs
dc.subjectdaktyloskopiecs
dc.subjectbalistikacs
dc.subjecttrasologiecs
dc.subjectoperativně pátrací činnostcs
dc.subjectzločincs
dc.titleVývoj kriminalistikycs
dc.title.alternativeDevelopment of criminalisticsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra trestního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis work themed ?Development of Criminal science?, focuses on the description of history of criminalistics and the progress of criminal science in historical past. This work includes the term criminalistics, her object and subject. Further on the common development, her position and social function.The next chapter aims to snow the ancient history, let us say origin of criminalistics from Egypt and Sumerian to the beginning of ordeals. Consequently will be described the ?Century of Criminal science? ? the nineteenth century, which represents, for criminalistics as a scientific discipline, the greatest progress. In this chapter are mentioned significant personalities for the development of criminalistics like the brothers Fielding, Eugen Francis Vodocq, or ?the father of criminalistics? ? Hans Gross. Further is then in more detail described the discovery of first identification methods like anthropometry or dactyloscopy, which were successful instruments in helping to analyze clues, resulting in determinativ of the offender.In the last chapter is further expanded the development of criminal science in czech countries since 1918 until present. It will show us, that criminalistics was significantly affected by Austira ? Hungary in these times, but in consequence was inspired by the rest of the world. At the present time Czech republic disposes of a very high level in criminalistics as a scientific discipline. In the last chapter are described some of the selected criminalistic methods like dactyloscopy, ballistics or trasology and their development.en
dc.subject.translatedcriminologyen
dc.subject.translateddevelopment of criminalisticsen
dc.subject.translateddactyloscopyen
dc.subject.translatedballisticsen
dc.subject.translatedoperational and investigative activitiesen
dc.subject.translatedcrimeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Prihoda_elektronicka verze.pdfPlný text práce962,78 kBAdobe PDFView/Open
Prihoda_vedouci_Vavera.pdfPosudek vedoucího práce830,81 kBAdobe PDFView/Open
Prihoda_oponent_Musil.pdfPosudek oponenta práce889,05 kBAdobe PDFView/Open
Prihoda_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce665,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.