Title: Ikonografické zobrazení středověkých militárií na erbech české šlechty
Other Titles: Iconographic view of medieval militaria on shields Czech nobility
Authors: Šístek, Václav
Advisor: Čapek, Ladislav
Referee: Koscelník, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10288
Keywords: heraldika;erb;zbraně;zbroj
Keywords in different language: heraldry;shield;weapons;armor
Abstract: V souvislém kontextu své bakalářské práce je mým hlavním námětem ikonografické zobrazování militáríí na středověkých erbech. Dále je toto téma rozebíráno více dopodrobna. Ve středověku bývalo zvykem, že si urození šlechtici, či výše postavené rody vyobrazovali ve svých erbech početné zbraně typické pro danou dobu nebo to mohly být jednotlivé kusy zbrojí. Díky těmto erbům můžeme nastínit celkem dobrý přehled oblíbených zbraní či zbroje. Na tomto základě pak formuluji a dokládám tuto hypotézu. Pomocí rozboru heraldiky české středověké šlechty v rozmezí 13.- 15. století porovnávám archeologické nálezy a doklady militárií na středověkých erbech. Přehled erbů je založen převážně na výčtu z literatury. Následně tyto poznatky srovnávám s doloženými nálezy při archeologických výzkumech. Součástí mé práce je i stručný popis zbraní, jež je tvořen jak chladnými (meč, sekera, kopí, palcát), tak střelnými (kuše, luk). Pozornost věnuji i bojovému odění, kdy tenkrát byla nejpoužívanější obyčejná prošívaná zbroj jako základ. Jako tu lepší bych mohl jmenovat zbroj kroužkovou. Ta se využívala buď jednotlivě, nebo se oblékala pod zbroj plátovou. Tato práce by mohla přispět k poznání militárií používaných šlechtou a zároveň přinést nový pohled na práci s ikonografickým materiálem.
Abstract in different language: My main theme of my bachelor thesis is iconographic display of military artifacts on medieval coats of arms in a continuous kontext. This topic is further detailed discussed. In the Middle Ages was customary, that nobles or noble families depicted in their coats of arms numerous weapons, which were typicals for their time o rit could be unique pieces of armors.We can outline a pretty good summary of popular weapons or arms. Then I formulate and illustrate this hypothesis on this basis. I compare archaeological findings and documents of militaria on medieval coats of arms by using analysis of medieval heraldry Czech nobility between the 13th - 15th century. The overview of coats of arms is based mainly on the enumeration of literature. Then I compare this knowledge with the findings documented in archaeological research. Part of my job is a brief description of weapons which is formed as cold weapons (sword, ax, spear, mace), also with gunshot (Crossbow, bow). I also devote attention to fighting clothing. The most widely used armor was a quilted armor as a basis. I can called the ring armor like the better armor then the guilted armor. That was used separately or under the plated armor. This work could contribute to the knowledge of military artifacts used by the nobility and also bring a new perspective on working with iconographic material.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
Sistek_Capek_VP.pdfPosudek vedoucího práce597,43 kBAdobe PDFView/Open
Sistek_Koscelnik_OP_0001.pdfPosudek oponenta práce578,38 kBAdobe PDFView/Open
Sistek_obhajoba zari 2013.pdfPrůběh obhajoby práce129,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.