Title: Frekvence příjmení v Nejdku
Other Titles: Frequency of surnames in Nejdek
Authors: Štroblová, Veronika
Advisor: Chýlová, Helena
Referee: Suda, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10331
Keywords: příjmení;frekvence;Nejdek;onomastika;původ
Keywords in different language: surnames;frequency;Nejdek;onomastics;origin
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na výskyt nejčastějších příjmení v Nejdku. Jsou vymezeny metody práce, cíl práce. Je popsáno město Nejdek, jeho historie, současnost a samospráva. Dále jsou stanoveny hypotézy. Nejčetnější příjmení jsou zaznamenána v tabulce. Ta je následně porovnána s celorepublikovým průměrem. Následuje rozbor nejčetnějších příjmení z hlediska původu. V závěru práce je shrnutí dané problematiky.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focuses on the incidence of most common surnames. In thesis are defined methods of work and goal of the work. The Nejdek city is described, history, present and self-government. Hypotheses are set further. The most common surnames are recorded in Table. This is then compared to the national average. An analysis of most common surnames in terms of origin. The conclusion is a summary of the issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Stroblova.pdfPlný text práce854,65 kBAdobe PDFView/Open
stroblova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce247,9 kBAdobe PDFView/Open
stroblova_suda.pdfPosudek oponenta práce271,78 kBAdobe PDFView/Open
stroblova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce175,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.