Název: Frekvence příjmení v Nejdku
Další názvy: Frequency of surnames in Nejdek
Autoři: Štroblová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Chýlová, Helena
Oponent: Suda, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10331
Klíčová slova: příjmení;frekvence;Nejdek;onomastika;původ
Klíčová slova v dalším jazyce: surnames;frequency;Nejdek;onomastics;origin
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na výskyt nejčastějších příjmení v Nejdku. Jsou vymezeny metody práce, cíl práce. Je popsáno město Nejdek, jeho historie, současnost a samospráva. Dále jsou stanoveny hypotézy. Nejčetnější příjmení jsou zaznamenána v tabulce. Ta je následně porovnána s celorepublikovým průměrem. Následuje rozbor nejčetnějších příjmení z hlediska původu. V závěru práce je shrnutí dané problematiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focuses on the incidence of most common surnames. In thesis are defined methods of work and goal of the work. The Nejdek city is described, history, present and self-government. Hypotheses are set further. The most common surnames are recorded in Table. This is then compared to the national average. An analysis of most common surnames in terms of origin. The conclusion is a summary of the issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KČJ) / Bachelor´s works (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Stroblova.pdfPlný text práce854,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stroblova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce247,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stroblova_suda.pdfPosudek oponenta práce271,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stroblova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce175,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10331

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.