Název: Portrét Ivo Hucla, osobnosti šťáhlavického regionu
Další názvy: The portrait of Ivo Hucl, the person of area of Šťáhlavice
Autoři: Havlíková, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10339
Klíčová slova: Ivo Hucl;Ostrovní básně;analýza;Polanova cena;Festival čajové kultury;Tibet mysli;Šťáhlavy;Šťáhlavice;Bezejmenná čajovna
Klíčová slova v dalším jazyce: Ivo Hucl;Insular poems;analysis;Polan's price;Japan tea festival;Tibet of mind;Šťáhlavy;Šťáhlavice;Bezejmenná tearoom
Abstrakt: Práce pojednává o významném básníkovi, spisovateli a pořadateli kulturních akcí ze Západočeského kraje. Cílem práce je nahlédnout na autora z širšího úhlu pohledu a charakterizovat jeho životní cestu, styl života a především jeho literární tvorbu a vztah k Západočeskému kraji. Práce začíná kapitolou s informacemi o místu, kde Ivo Hucl žije. Další kapitola se zabývá Ivovým dětstvím, prvními zaměstnáními, pobytem v klášterech a založením Bezejmenné čajovny, popisuje ale i vztah Iva k předchozím zaměstnáním a také k minulému režimu. Další tematický celek je věnován vývoji autorovy literární tvorby, analýze jeho stěžejního díla Ostrovní básně a scenáristice. Poslední kapitolou je přiblížen autorův vztah ke šťáhlavickému regionu. Je zde popsáno několik významných kulturních akcí, které v Plzeňském kraji zorganizoval (Japonský čajový festival, Tibet mysli).
Abstrakt v dalším jazyce: My Bachelor work deals with a significant poet, writer, and an organizer of cultural events in West Bohemia. The aim of this work is to introduce Ivo Hucl from wider point of view, and to characterize his life´s way, lifestyle, and mainly his literary output and his relation to West Bohemia. Firstly, the work gives us information about the place where Ivo Hucl lives. Secondly, the work deals with Ivo´s childhood, employments, sojourn in a church, and launching Bezejmenná tearoom. There is also a description of author´s relation to former employments and to Communist regime. Further thematic unit deals with author´s literary output, and screenwriting. There is an analysis of his major work Ostrovní básně (Insular Poems). Author´s relation to Šťáhlavy region is outlined in the last chapter. Several cultural events organized by Ivo Hucl are described there (Japan Tea Festival, Tibet of the Mind).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
havlikova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce443,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
havlikova_viktora.pdfPosudek oponenta práce198,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
havlikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce156,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10339

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.