Název: Projevy regionálního politického populismu v oblasti sociálního vyloučení
Další názvy: Manifestations of Regional Political Populism in Social Exclusion
Autoři: Horák, Martin
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10350
Klíčová slova: Populismus;sociální vyloučení;regionální populismus;populistická opatření;sociálně vyloučené lokality;represivní politika
Klíčová slova v dalším jazyce: Populism;social exclusion;regional populism;populist action;socially excluded locations;repressive policy
Abstrakt: Autor v práci nejprve představil teoretickou debatu na téma populismu a uvedl příklady populistických subjektů v České republice a Evropě. Jádrem práce byla analýza jednotlivých projevů regionálního populismu. Analýza byla prováděna na základě mediálních výstupů, tiskových zpráv a interních dokumentů městských úřadů. Celkem došlo k analýze tří případů populistických opatření. Autor dospěl po analýze k závěru, že všechny uvedené projevy splňují charakteristiky populistického jednání, stanovené v testu populismu. Následně byl v práci popsán příklad průniku představitele regionálního populismu na celostátní politickou scénu a jeho následky.
Abstrakt v dalším jazyce: In his degree thesis author presented a theoretical debate concerning the topic of populism and listed examples of populist subjects in the Czech Republic and Europe. The core of the thesis was the analysis of individual demonstrations of the regional populism. The analysis was made on the basis of media exposures, press releases and internal documents of municipal authorities. Three cases of populist measures were analysed in total. Following the analysis the author has come to conclusion that all demonstrations listed meet the characteristics of populist action, as set in the populist test. Subsequently, the thesis describes an example of how a representative of regional populism penetrates the statewide political scene and the consequences thereof.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAP) / Theses (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Projevy regionalniho politickeho populismu v oblasti socialniho vylouceni.pdfPlný text práce6,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horak_ved_polmgr.pdfPosudek vedoucího práce529,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horak_opo_Luptak.docxPosudek oponenta práce40,73 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Horak Martin.pdfPrůběh obhajoby práce235,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10350

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.