Název: E-learning a jeho využití jakožto didaktické pomůcky na jednotlivých stupních vzdělávacího systému v Plzni
Další názvy: E-learning as teaching support for levels of the education system in Pilsen
Autoři: Karel, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Tošner, Michal
Oponent: Rohlíková, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10353
Klíčová slova: e-learning;blended learning;Internet;vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: e-learning;blended learning;Internet;education
Abstrakt: Cílem práce bylo získat informace o podobě a využití e-learningových metod na jednotlivých stupních vzdělávacího systému v Plzni. Soustředil jsem se především na problematiku rozdílnosti jednotlivých úrovní vzdělávání. V tomto kontextu jsem poté nahlížel na e-learning. Všímal jsem si zda a jakým způsobem se využívá, jaký je hlavní smysl využití elektronického vzdělávání. E-learning je poměrně novým prvkem v oblasti širšího vzdělávání a tudíž bylo jedním z mých cílů popsat jeho působení na poli veřejného školství. Zároveň si kladu za cíl prezentovat závěry, který přináší nový vhled do tohoto rozvíjejícího se odvětví vzdělávání. Výzkum byl prováděn kvalitativní i kvantitativní formou. Kvalitativní část obsahovala polostrukturované rozhovory s respondenty z řad pedagogických odborníků z jednotlivých stupňů vzdělávacího systému.Dále je součástí kvalitativní sekce zúčastněné pozorování. Kvantitativní část obsahovala dotazník s uzavřenými i otevřenými otázkami. Dotazník byl rozeslán v digitálním provedení na vybrané instituce v Plzni. Na výzkumu se podílelo celkem 9 škol a 31 respondentů. Samotný výzkum je zasazen do širších souvislotí a doplněn teoretickou částí z vybrané odborné literatury a relevantních internetových zdrojů. Teoretická část je vhledem do základních pojmů problematiky, výhod a nevýhod e-learningových kurzů, historie, budoucnosti a evaluace e-learningu. Výzkum i teorie se současně dotýkají problematiky blended learningu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim this thesis was to obtain information on the form an intensity of e-learning usage at different levels of the educational system in Pilsen. The author is focusing primarily on the issue of differences among the education levels and the implications these pose for e-learning methods. The author pays focuses on whether e-learning is applied, and if so in what situations and what are its primary educational purposes. E-learning is a relatively new phenomenon in education and therefore, one of the key of objectives was to desribe its applications in public schooling. At the same time the author presents a research project that would enrich this new developing field with further insight. The research project has both a qualitative and a quantitative dimension. The qualitative section consists of semi-structured interviews with education experts and teachers from different levels of education. In addition to those, on-site observation diary was maintained. The quantitative part is based on a questionairre with including both close-ended and open-ended questions. The survey was distributed electronically to chosen institutions in the location of focus. In sum, 9 institutions and 31 respondents have participated. The research conclusions are set into a wider framework through a theoretical introduction to the issue of e-learning. This is followed explanations of essential terminology and brief evaluation of e-learning methods with respect to their advantages and disadvantages for the learning process. Finally, an issue of blended-e-learning is discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JakubKarelDP2012.pdfPlný text práce6,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karel_posudek_DP.docPosudek vedoucího práce50 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Karel_opo.pdfPosudek oponenta práce181,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jakub Karel.pdfPrůběh obhajoby práce444,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10353

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.