Title: Multivektorová politika Ruské federace jako nástroj vyvažování západních velmocí
Other Titles: Multi-vector policy of the Russian Federation as a tool for balancing the Western powers
Authors: Kontsur, Maksim
Advisor: Šanc, David
Referee: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10374
Keywords: Rusko;zahraniční politika;velmoc;moc;rovnováha moci;multipolarita;multivektorová politika
Keywords in different language: Russia;foreign policy;superpower;power;balance of power;multipolarity;multivector politics
Abstract: Po skončení druhé světové války bylo Rusko coby jádro Sovětského svazu jednou ze dvou světových supervelmocí. Tou druhou mocnosti byly Spojené státy americké. Až do rozpadu SSSR v roce 1991 můžeme mluvit o bipolárním mezinárodním systému. S rozpadem Sovětského svazu došlo ke změně povahy mezinárodního systému. Zatímco Rusko zůstalo oslabené a po zániku SSSR přišlo o své postavení světové supervelmoci, Spojené státy své postavení dokázaly udržet a staly se tak jedinou světovou velmoci, která dokázala ovlivňovat procesy v mezinárodních vztazích v celosvětovém měřítku. Nicméně země, které aspirují na velmocenské postavení v rámci regionů, ve kterých se nachází, postupně akumulují potenciál k tomu, aby se mohly ucházet i o velmocenské postavení v globálním měřítku. Můžeme tak hovořit o tendenci vyvažovat postavení Spojených států coby hegemona s cílem dosáhnout rovnováhy moci v nevyváženém multipolárním systému. Rusko se však nehodlalo smířit se ztrátou vlivu. Nicméně kvůli ekonomickému propadu a vnitřním problémům, kterým země čelila a se kterými se musela vypořádat, se ji to nepodařilo. Zlom přichází po nástupu Vladimíra Putina na post ruského prezidenta v roce 2000. Po jeho nástupu se začalo hovořit o tzv. multivektorové zahraniční politice Ruské federace. Cílem práce je analýza ruské zahraniční politiky po nástupu Vladimíra Putina k moci, sledování její proměn, tendencí, priorit a to ve vztahu k současným západním velmocím. Základní hypotézou práce je předpoklad, že multivektorové pojetí ruské zahraniční politiky je nástrojem znovudobytí ztraceného velmocenského postavení a vyvažování západních velmocí. Také se pokouší analyzovat, zda současná zahraniční politika naplňuje ruská očekávání a jakým hlavním zahraničněpolitickým problémům čelí Ruska federace ve vztahu k západním velmocím. Jako teoretické východisko je použita teorie rovnováhy moci. V praktické části se práce zaměřuje na zahraničněpolitické vztahy Ruska se Spojenými státy americkými, Evropskou unii a také Čínou, se zaměřením na bezpečnostní, ekonomickou a energetickou oblast.
Abstract in different language: Following the end of the second world war, Russia, being the core of the Soviet Union, represented one of the world?s two leading superpowers. The second one being the United States of America. Till the disintegration of the Soviet Union in 1991, this system was reffered to as the bipolar international system. With the disintegration of the Soviet Union, there came about a change in the nature of the international system. While Russia remained weakened and, following the disintegration of the Soviet Union, lost its position of a world superpower, the United States managed to maintain its position and, thus, became the world?s sole superpower capaje of influencing processes within the international relationships on a worldwide scale. Nonetheless, countries aspiring the positions of superpowers within their respective regions keep acumulating potential to acquire the positions of superpowers on a global scale. We can, therefore, observe a certain tendency to balance the United States? position of a world hegemon, with the intention of acquiring a balance of power in an unbalanced multipolar system. Russia, however, refused to come to terms with the loss of its influence. The country, nonetheless, could not achieve this, due to the economical decline and interior problems it faced. A breakthrough was achieved after Vladimir Putin?s achieving of the position of the Russian president in 2000. After that came about the term ?multivector foreign politics of the Russian Federation?. The goal of the present Diploma Thesis is to analyze the Russian foreign politics after Vladimir Putin?s rise to power, observe its ganges, tendencies and priorities in comparison to the present day?s western superpowers. It also aims to analyse the fulfillment of the foreign politics in the eyes of the Russian people, and the problems the foreign politics of the Russian Federation faces in relation to the western superpowers. As a theoretical basis, the theory of the balance of power is used. In its practical unit, the Thesis deals with foreign relations of Russia with the United States of America, the European Union, and also China, concerning the security, economical and energetic areas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maksim_Kontsur-Multivektorova politika Ruske federace jako nastroj vyvazovani zapadnich velmoci.pdfPlný text práce636,1 kBAdobe PDFView/Open
Kontsur-VED-MV-NMgr.docxPosudek vedoucího práce39,61 kBMicrosoft Word XMLView/Open
kontsur_opo_mvmgr.docxPosudek oponenta práce45,69 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kontsur.pdfPrůběh obhajoby práce227,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.