Název: Vnitřní politika Japonska první poloviny 20. století v kontextu jeho expanzivního snažení
Další názvy: Japan's internal politics of the first half of the 20th century in the context of its expansionist efforts
Autoři: Žalud, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10395
Klíčová slova: Japonsko;Meidži;Karl Haushofer;vnitřní politika;zahraniční politika;2. světová válka;militarizace
Klíčová slova v dalším jazyce: Japan;Meiji;Karl Haushofer;domestic policy;foreign policy;world war two;militarization
Abstrakt: Diplomová práce popisuje japonskou vnitřní politiku v první polovině 20. století a japonské expanze ve stejném časovém obdoví. V teoretické části jsou vysvětleny termíny politická analýza, "geopolitika" a koncept rozdělení světa u Karla Haushofera. Haushoferova teorie je následně využívána k vykreslení konání Japonska v mezinárodní politice a k několika aspektům domácí politiky. Hlavním cílem je najít důvody, proč se Japonsko stalo imperialistickou mocností. Diplomová práce ukazuje proměny Japonska v pozdní době Meidži, militarizaci ve 30. letech a druhou světovou válku a je také policy analýzkou japonské vnitřní politky a politických aktérů v kontextu japonské zahraniční politiky.
Abstrakt v dalším jazyce: Master's thesis describes the Japanese domestic politics in the first half of the 20th century as well as Japanese expansions in the same historical period. The term policy analysis, "geopolitics" and Karl Haushofer's concept of world division are explained in the theoretical part. Haushofer's theory is afterwards used to portray the acts of Japan in international politics and several aspects of its domestic politics. The main focus is to find the reasons for Japan to become imperialistic power. The thesis displays the changes of Japan in the latter time period of Meiji era, militarization in the 30s and the Second World War and is also a policy analysis of the Japanese domestic politics and its political actors in the context of the Japanese foreign politics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAP) / Theses (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce342,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zalud_ved_DP_POL.pdfPosudek vedoucího práce542,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zalud-OPO-POL-NMgr.-verze2.docxPosudek oponenta práce40,95 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Zalud Pavel.pdfPrůběh obhajoby práce215,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10395

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.