Název: Řízení lineárního elektromagnetického pohonu
Další názvy: Control of Linear electromagnetic actuator
Autoři: Volavka, Martin
Vedoucí práce/školitel: Schlegel, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10424
Klíčová slova: lineární elektromagnetický pohon;voice coil actuator;matematický model;simulovaný model;regulátor polohy;rychlosti a proudu;maximální šířka pásma uzavřené smyčky;přesnost v rychlosti a poloze;tvarování frekvenční charakteristiky;kaskádní regulace;řídicí systém REX;sledování referenční trajektorie
Klíčová slova v dalším jazyce: linear electromagnetic actuator;voice coil actuator;mathematical model;simulated model;position controller;velocity controller;current controller;maximum bandwidth of closed loop;accuracy in velocity and position;frequency response characteristic shaping;cascade control;REX control system;reference trajectory tracking
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení lineárních elektromagnetických pohonů, se zaměřením na pohony typu Voice Coil Actuator (VCA). Mezi cíle této bakalářské práce patří sestavení podrobného matematického modelu zmíněného pohonu v programovém prostředí Matlab/Simulink/Simscape a porovnání různých matematických implementací. Dalším cílem je problematika regulace pohonů typu VCA. Hlavním cílem této práce je navrhnout optimální řízení VCA pohonu, nastavení vhodných parametrů regulátorů a porovnání výsledků simulací s výsledky naměřenými na reálném pohonu. Již navržené řízení VCA pohonu je doplněno o sledování referenční trajektorie.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor?s thesis deals with issue of controlling linear electromagnetic actuators, especially Voice Coil Actuator (VCA). The goals of this thesis are makeup detailed mathematical model said actuator in programming environment Matlab/Simulink/Simscape and comparison with different mathematical implementation. Next goal is issue of controlling actuators VCA. The main goal of this thesis is design optimal control VCA, adjustment appropriate controllers parameters and compare results of simulations with results of measures on a real actuator. The suggested control of VCA is supplemented with reference trajectory tracking.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Martin_Volavka_A10B0832P.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
volavka.pdfPosudek vedoucího práce386,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
volavka-p.pdfPrůběh obhajoby práce142,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10424

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.