Title: Řízení lineárního elektromagnetického pohonu
Other Titles: Control of Linear electromagnetic actuator
Authors: Volavka, Martin
Advisor: Schlegel, Miloš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10424
Keywords: lineární elektromagnetický pohon;voice coil actuator;matematický model;simulovaný model;regulátor polohy;rychlosti a proudu;maximální šířka pásma uzavřené smyčky;přesnost v rychlosti a poloze;tvarování frekvenční charakteristiky;kaskádní regulace;řídicí systém REX;sledování referenční trajektorie
Keywords in different language: linear electromagnetic actuator;voice coil actuator;mathematical model;simulated model;position controller;velocity controller;current controller;maximum bandwidth of closed loop;accuracy in velocity and position;frequency response characteristic shaping;cascade control;REX control system;reference trajectory tracking
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení lineárních elektromagnetických pohonů, se zaměřením na pohony typu Voice Coil Actuator (VCA). Mezi cíle této bakalářské práce patří sestavení podrobného matematického modelu zmíněného pohonu v programovém prostředí Matlab/Simulink/Simscape a porovnání různých matematických implementací. Dalším cílem je problematika regulace pohonů typu VCA. Hlavním cílem této práce je navrhnout optimální řízení VCA pohonu, nastavení vhodných parametrů regulátorů a porovnání výsledků simulací s výsledky naměřenými na reálném pohonu. Již navržené řízení VCA pohonu je doplněno o sledování referenční trajektorie.
Abstract in different language: This bachelor?s thesis deals with issue of controlling linear electromagnetic actuators, especially Voice Coil Actuator (VCA). The goals of this thesis are makeup detailed mathematical model said actuator in programming environment Matlab/Simulink/Simscape and comparison with different mathematical implementation. Next goal is issue of controlling actuators VCA. The main goal of this thesis is design optimal control VCA, adjustment appropriate controllers parameters and compare results of simulations with results of measures on a real actuator. The suggested control of VCA is supplemented with reference trajectory tracking.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Volavka_A10B0832P.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
volavka.pdfPosudek vedoucího práce386,95 kBAdobe PDFView/Open
volavka-p.pdfPrůběh obhajoby práce142,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.