Title: Klasifikace scén do více tříd v rozsáhlých video archivech
Other Titles: Multi-label Scene Classification in Large Video Archives
Authors: Fara, Adam
Advisor: Campr, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10431
Keywords: klasifikace scén;zpracování digitalizovaného obrazu;extrakce příznaku z obrazu
Keywords in different language: scene classification;digital image processing;feature extratction from image
Abstract: Práce je zaměřena na rozpoznávání obrazu v rozsáhlých archivech, konkrétně na rozpoznávání typu scén, které se v obraze nacházejí. Budu se zabývat příznaky vhodnými pro popis obrazů a klasifikátory, které budou příznakové vektory vyhodnocovat a zařazovat obrazy do tříd. Cílem práce je nalézt vhodné kombinace příznakových vektorů a klasifikátorů pro konkrétní datasety obrazů. Výstupem práce budou statistiky úspěšnosti různých kombinací použitých klasifikátorů a příznakových vektorů. Využití programu by mohlo být pro automatické rozpoznávání obsahu ve videích a~jejich indexace. To by umožnilo snadné a rychlé vyhledávání požadovaných scén podle klíčových slov.
Abstract in different language: This work is focused on image classification in large image archives, especially on classifying scene type. I deal with features appropriate for image descripton and classifiers, which evaulate features and classify images into classes. The aim is to find best performing combinations of features and classifiers for specific datasets of images. Outcome of this work are statistics of success for various combinations of classifiers and features. Program might be used for automatic content classification in videos and its indexing. It would facilitate fast and easy searching of required scenes by keywords.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp.pdfPlný text práce9,54 MBAdobe PDFView/Open
fara.pdfPosudek vedoucího práce343,71 kBAdobe PDFView/Open
fara-p.pdfPrůběh obhajoby práce130,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.