Název: Metody měření finanční výkonnosti v elektrotechnickém podniku
Další názvy: Methods of measurement of financial performance in the electrotechnical company
Autoři: Váchal, Josef
Vedoucí práce/školitel: Blechová, Šárka
Oponent: Bandžáková, Katarína
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10469
Klíčová slova: finanční toky;finanční výkonnost;ukazatelé finanční výkonnosti;komplexní metody;přidaná hodnota
Klíčová slova v dalším jazyce: cash flows;financial efficiency;efficiency measures;complex methods;added value
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce vytváří ucelený přehled často používaných ukazatelů finanční výkonnosti a metod pro vyhodnocování finanční výkonnosti. V první kapitole je stručně popsán způsob, jakým podniky zaznamenávají své finanční toky. V souvisejících podkapitolách je nastíněna forma účetních výkazů a jejich význam. Druhá kapitola pojednává obecně o samotné finanční výkonnosti, vlivech na ni a o důvodech proč dochází k jejímu zjišťování. V třetí kapitole jsou uvedeny tradiční způsoby měření finanční výkonnosti, které jsou prováděny na základě dat získaných z finančních výkazů. Obsahem čtvrté kapitoly jsou měřítka výkonnosti založená na přidané hodnotě. Myšlenky komplexních metod, které nepracují pouze s finančními ukazateli, ale berou v potaz mnoho dalších vlivů, jsou popsány v kapitole pět.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis creates the summary of frequently used methods and indicators of financial efficiency. In the first chapter is briefly explained way which companies use to register their cash flows. In the subchapters of first chapter are described financial statements and their form. The second chapter discusses in general about financial efficiency, about influences and about reasons to measure it. In the chapter three are shown more traditional methods that work on the basis of data obtained from financial statements. The chapter four contains measures which are based on added value. Ideas of complex methods which don?t work only with financial measures but take into account many of other influences are described in the chapter five.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Josef Vachal.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053696_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053696_oponent.pdfPosudek oponenta práce344,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachal_obh.pdfPrůběh obhajoby práce448,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10469

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.