Název: Výuka anglického jazyka prostřednictvím literárních textů na II. stupni ZŠ
Další názvy: Teaching English through Literary Texts at Lower Secondary Level
Autoři: Pigulová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Lišková, Libuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10530
Klíčová slova: literární texty;jazykový přístup;proces čtení;čtenářské strategie;výběr textu;čtení s porozuměním;autentické texty;zjednodušené texty;čtenářské schopnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: literary texts;language based approach;process of reading;reading strategies;text selection;reading for general comprehension;authentic texts;simplified texts;reading skills
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá využitím literárních textů ve výuce angličtiny na druhém stupni ZŠ. Jsou zde prezentována základní teoretická východiska pro následnou praktickou aplikaci. V teoretické části jsou definovány různé přístupy k výuce angličtiny prostřednictvím literatury, proces čtení a čtenářské strategie. Dále jsou rozebrány výhody a nevýhody využití zjednodušených textů a kritéria pro výběr konkrétní knihy nebo povídky. V závěru teoretické části jsou uvedeny typy cvičení nebo aktivit vhodných před samotným čtením, během něj a po jeho dokončení. Cílem této práce je zjistit, jestli použití literárních textů ve výuce angličtiny pozitivně ovlivňuje rozvoj čtenářských dovedností žáků větší měrou než prostá práce s učebnicí. Praktická část je věnována popisu jednotlivých hodin zahrnutých do speciálního čtenářského kurzu, který proběhl ve škole ZŠ T. G. Masaryka v Rokycanech. Data získaná prostřednictvím testů zadaných před a po kurzu, která podporují výše uvedenou hypotézu, jsou prezentována na závěr této práce společně s návrhem na další výzkum v této oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issues of teaching English through literature at lower secondary schools. It provides fundamental information about different approaches to using literary texts in the language classroom. Later on, it focuses on developing reading skills and reading strategies. It briefly summarises types of literary works and criteria for selecting appropriate materials. Then types of reading activities are discussed in detail. The practical research consisted of designing and teaching seven lessons based on using literary texts part. Two groups of pupils were compared to find out whether reading literary texts helps to improve reading skills of pupils. The results are presented graphically. Finally, the implications and futher research ideas are discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Alena Pigulova Diplomova prace.pdfPlný text práce804,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pigulova V.pdfPosudek vedoucího práce89,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pigulova O.pdfPosudek oponenta práce145,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pigulova P.pdfPrůběh obhajoby práce37,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10530

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.