Název: Distanční kurz Ajax
Další názvy: Distance learning course Ajax
Autoři: Landsman, Vlastimil
Vedoucí práce/školitel: Vrbík, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10577
Klíčová slova: Ajax;JavaScript;DOM;HTML;XHTML;XML;HTML5;CSS;DHTML;jQuery;Google Charts
Klíčová slova v dalším jazyce: Ajax;JavaScript;DOM;HTML;XHTML;XML;HTML5;CSS;DHTML;jQuery;Google Charts
Abstrakt: Zadáním diplomové práce bylo vytvořit distanční kurz pro výuku AJAXu. Materiál obsahuje vhodné studijní články a odpovídající cvičení a příklady. V kurzu je preferováno praktické ověřování dovedností nad teoretickými znalostmi. Mým úkolem bylo vytvořit kvalitní výukový materiál dodržující současné webové standardy a konvence pro studenty, kteří již mají předchozí zkušenosti s tvorbou webových aplikací. Díky kurzu studenti získají dovednosti potřebné k tvorbě vysoce interaktivních webových AJAX aplikací. Současně jsem se snažil, aby studenti dostali ucelený přehled problematiky AJAX technologií a budoucích směrech jejího vývoje. Hlavní část diplomové práce popisuje stručný obsah kurzu, kde jsem chtěl nastínit strukturu studijních článků a připojených aktivit. Velkou část jsem věnoval jak inovacím v editoru zdrojového kódu, tak i způsobu grafického zobrazení článků s cílem, aby práce s distančním kurzem byla pro studenty co nejkomfortnější. Doufám, že vytvořený distanční kurz AJAXu bude aplikovatelný nejen pro výuku studentů na vysokých školách, ale i pro veřejnost s hlubším zájmem o moderní webové technologie.
Abstrakt v dalším jazyce: By entering this thesis was to create a distance learning course for learning AJAX. Material includes suitable Study articles and appropriate exercises and examples. The course preferred practical skills over verification of theoretical knowledge. My task was to create high quality educational material observing the current web standards and conventions for students who have prior experience in creating web applications. Thanks to the course, students will gain the skills needed to create highly interactive AJAX web applications. At the same time I tried to make students get a comprehensive overview of AJAX technology issues and future directions of its development. The main part of the thesis describes a brief synopsis of the course where I wanted to outline the structure of the study cells and associated activities. The great part is devoted to innovation in the source code editor, and graphic way of displaying articles in order to work with the distance of the course was for students as comfortable. Hope to establish distance learning course AJAX is applicable not only to teach students at universities, but also to the public with a deeper interest in modern web technologies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ajax.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Landsman_DP_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce811,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Landsman - opon..pdfPosudek oponenta práce241,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ladsman - prot..pdfPrůběh obhajoby práce40,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10577

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.