Title: Měnič pro indukční ohřev
Other Titles: Converter for Induction Heating
Authors: Němec, Miroslav
Advisor: Fořt, Jiří
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10583
Keywords: indukční prohřívací zařízení;polovodičový středofrekvenční zdroj;rezonanční měnič;indukční cívka;usměrňovačová a střídačová část;stejnosměrný meziobvod
Keywords in different language: induction heating device;semiconductor middle frequency source;resonant inverter;induction coil;rectifier and inverter section;DC link section
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zpracována s cílem uvést přehled používaných měničů ve zdrojích pro indukční ohřev, jejich výhody, nevýhody, způsoby řízení a dimenzování. Dále práce zahrnuje modelový výpočet indukčního zařízení, na jehož základě je zvolen vhodný měnič jako zdroj indukční energie. V další části je shrnut matematický model obvodu a provedena simulace chování zvoleného měniče v různých provozních stavech a přechodových dějích. Na závěr práce je zpracována volba typových součástek pro tento uvažovaný měnič. Zvolená aplikace indukčního ohřevu je provedena s předpokladem budoucího možného využití práce na katedře výkonové elektroniky a elektromechaniky.
Abstract in different language: This diploma thesis is processed to give an overview of commonly used converters in the sources for induction heating, their advantages, disadvantages, methods of control and dimensioning. The thesis also includes a model calculation of the induction heating device, which makes a suitable choice of inverter as a source of inductive energy. The next section summarizes the mathematical model and contains a simulation of circuit behavior of selected converter in various operating states and transient processes. The last part contains a selection of type components for the semiconductor source. Chosen application of induction heating is done with the assumption of possible future use of the work at the Department of Electromechanics and Power Electronics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Menic_pro_indukcni_ohrev_final.pdfPlný text práce3,78 MBAdobe PDFView/Open
053746_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce382,13 kBAdobe PDFView/Open
053746_oponent.pdfPosudek oponenta práce570,65 kBAdobe PDFView/Open
053746_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10583

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.