Název: Měnič pro indukční ohřev
Další názvy: Converter for Induction Heating
Autoři: Němec, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Fořt, Jiří
Oponent: Pittermann, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10583
Klíčová slova: indukční prohřívací zařízení;polovodičový středofrekvenční zdroj;rezonanční měnič;indukční cívka;usměrňovačová a střídačová část;stejnosměrný meziobvod
Klíčová slova v dalším jazyce: induction heating device;semiconductor middle frequency source;resonant inverter;induction coil;rectifier and inverter section;DC link section
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zpracována s cílem uvést přehled používaných měničů ve zdrojích pro indukční ohřev, jejich výhody, nevýhody, způsoby řízení a dimenzování. Dále práce zahrnuje modelový výpočet indukčního zařízení, na jehož základě je zvolen vhodný měnič jako zdroj indukční energie. V další části je shrnut matematický model obvodu a provedena simulace chování zvoleného měniče v různých provozních stavech a přechodových dějích. Na závěr práce je zpracována volba typových součástek pro tento uvažovaný měnič. Zvolená aplikace indukčního ohřevu je provedena s předpokladem budoucího možného využití práce na katedře výkonové elektroniky a elektromechaniky.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is processed to give an overview of commonly used converters in the sources for induction heating, their advantages, disadvantages, methods of control and dimensioning. The thesis also includes a model calculation of the induction heating device, which makes a suitable choice of inverter as a source of inductive energy. The next section summarizes the mathematical model and contains a simulation of circuit behavior of selected converter in various operating states and transient processes. The last part contains a selection of type components for the semiconductor source. Chosen application of induction heating is done with the assumption of possible future use of the work at the Department of Electromechanics and Power Electronics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Menic_pro_indukcni_ohrev_final.pdfPlný text práce3,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053746_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce382,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053746_oponent.pdfPosudek oponenta práce570,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053746_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10583

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.