Title: Procesní subjekty insolvenčního řízení
Other Titles: Procedural subjects in insolvency proceedings
Authors: Lamka, Roman
Advisor: Raban, Přemysl
Referee: Schelle, Karel
Hanák, Ondřej
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10746
Keywords: insolvenční zákon;insolvenční správce;dlužník;insolvenční soud;věřitelé;likvidátor;státní zastupitelství;účastníci řízení;zajištěný věřitel;pohledávky za majetkovou podstatou;pohledávky postavené na úroveň majetkové podstatě
Keywords in different language: insolvency Law;insolvency administrator;debtor;insolvency court popřípadě Bankruptcy court;creditor;liquidator;public prosecutor (státní zástupce);participant of procceeding;secured creditor;claim against estate;claims based on the level of the estate
Abstract: Disertační práce shrnuje význam a postavení procesních subjektů insolvenčního řízení. Disertační práce je rozčleněna dle jednotlivých procesních subjektů na samostatné kapitoly pojednávající o insolvenčním soudu, dlužníkovi, věřitelích, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníkům, insolvenčních správcích, roli státního zastupitelství a osobě likvidátora. Autor shrnuje názory na právní úpravu postavení procesních subjektů v insolvenčním řízení a podává ucelený přehled, který vychází z platného insolvenčního zákona a poukazuje na názory jednotlivých soudů a soudců. Tam, kde bylo srovnání vhodné či na místě, tak autor porovnává jednak s dřívější úpravou zákona o konkursu a vyrovnání, který ač je právní normou přibližně čtvrtinového rozsahu, tak některá ustanovení jsou propracovanější a bylo by vhodné se při novelizaci zákona o úpadku z těchto ustanovení poučit. Komplexní srovnání je provedeno v druhé části práce a to s úpravou platnou v Slovenské republice. Ve svých úvahách se zabývám hrozícím přeceněním úlohy věřitelů a zejména jejich vlivu na osobu insolvenčního správce.
Abstract in different language: The thesis summarizes the importance and status of procedural subjects in insolvency proceeding. Dissertation is divided according to individual procedural subjects in separate chapters dealing with the insolvency court, the debtor, creditors who exercise their rights against debtors, insolvency administrators, the role of the prosecution and liquidator. The author summarizes the views of the legal status of treatment of procedural subjects in insolvency proceedings and provides a comprehensive overview, which is based on the current bankruptcy law and adverts to views of individual courts and judges. Where comparison was appropriate the author compares with earlier treatment of the insolvency law, although the legal norm is approximately one-quarter scale, and some provisions are more sophisticated and it would be appropriate to amend the bankruptcy law to learn from these provisions. A comprehensive comparison is made in the second part of the thesis with current insolvency law in the Slovak Republic. The author is dealing in his deliberations with imminent revaluation of the role of creditors and in particular their impact on the person of the insolvency administrator.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R. Lamka - disert. prace - Procesni subjekty v IR.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Lamka - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Lamka - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce555,2 kBAdobe PDFView/Open
Lamka - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce366,16 kBAdobe PDFView/Open
Lamka.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP414,02 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10746

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.