Title: Soukromý zájem ve veřejném prostoru
Other Titles: Private Interest in Public Space
Authors: Kalný, Miroslav
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Valeš, Lukáš
Zoulík, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10749
Keywords: private interest;public interest;public space;public realm
Keywords in different language: soukromý zájem;veřejný zájem;veřejný prostor;veřejné prostranství
Abstract: Ve své disertační práci se věnuji veřejnému prostoru v nejširším jeho možném způsobu chápání. Pro většinu právnické veřejnosti je veřejný prostorem to, co znají jako definici veřejného prostranství, která je uvedena v zákoně o obcích. Moje práce však vychází z toho, že veřejným prostorem je i prostor médií, internetu a v zásadě jakýkoli prostor přístupný ostatním. Jádrem mého snažení je snaha o vymezení hranice mezi soukromým a veřejným (je-li to jednoznačně možné). Této problematice se věnuji paralelně na dvou úrovních. Jednak v případě diference soukromého a veřejného zájmu, a jednak v případě definice veřejného a soukromého prostoru. Výstupem z mé práce je popis toho, jakým způsobem může každý z nás naplňovat svoje vlastní zájmy ve veřejném prostoru, kdy už nejde jen o soukromý zájem, ale jde i o zájem veřejný, a v neposlední řadě analýza právních důsledků jednotlivých jednání s ohledem na jejich realizaci ve veřejném prostoru. Mnou zvolené téma by ve své komplexnosti mělo zasadit každodenní naplňování zájmů jednotlivců i celé společnosti do specifického právního (veřejného) prostoru.
Abstract in different language: In my dissertation, I will focus on the public space in the broadest sense of the word. For the majority of legal public, "public space" is equal to "public realm", a term defined in the Act on Municipalities. However, my paper is based on the assumption, that "public space" includes the media space, the internet, and basically any space accessible by others. This part should be more descriptive. My efforts should be centred around the definition of the border between the private and the public (if practicable in clear lines). I will address this issue on two parallel levels, defining the difference between private and public interest, and defining public and private space. My paper should ultimately result in a description of how each and every one of us may fulfil their own interests in the public space, when this interest ceases to be private and becomes public, and, last but not least, an analysis of the legal consequences of specific actions with a view to their implementation in the public space. Approached comprehensively, the topic I have chosen should put the every-day fulfilment of the interests of individuals and the entire society into a specific legal (public) space.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DISERTACNI PRACE - Kalny.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Kalny - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce654,18 kBAdobe PDFView/Open
Kalny - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce818,98 kBAdobe PDFView/Open
Kalny - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce397,37 kBAdobe PDFView/Open
Kalny.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP456,95 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10749

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.