Název: Soukromý zájem ve veřejném prostoru
Další názvy: Private Interest in Public Space
Autoři: Kalný, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Valeš, Lukáš
Zoulík, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10749
Klíčová slova: private interest;public interest;public space;public realm
Klíčová slova v dalším jazyce: soukromý zájem;veřejný zájem;veřejný prostor;veřejné prostranství
Abstrakt: Ve své disertační práci se věnuji veřejnému prostoru v nejširším jeho možném způsobu chápání. Pro většinu právnické veřejnosti je veřejný prostorem to, co znají jako definici veřejného prostranství, která je uvedena v zákoně o obcích. Moje práce však vychází z toho, že veřejným prostorem je i prostor médií, internetu a v zásadě jakýkoli prostor přístupný ostatním. Jádrem mého snažení je snaha o vymezení hranice mezi soukromým a veřejným (je-li to jednoznačně možné). Této problematice se věnuji paralelně na dvou úrovních. Jednak v případě diference soukromého a veřejného zájmu, a jednak v případě definice veřejného a soukromého prostoru. Výstupem z mé práce je popis toho, jakým způsobem může každý z nás naplňovat svoje vlastní zájmy ve veřejném prostoru, kdy už nejde jen o soukromý zájem, ale jde i o zájem veřejný, a v neposlední řadě analýza právních důsledků jednotlivých jednání s ohledem na jejich realizaci ve veřejném prostoru. Mnou zvolené téma by ve své komplexnosti mělo zasadit každodenní naplňování zájmů jednotlivců i celé společnosti do specifického právního (veřejného) prostoru.
Abstrakt v dalším jazyce: In my dissertation, I will focus on the public space in the broadest sense of the word. For the majority of legal public, "public space" is equal to "public realm", a term defined in the Act on Municipalities. However, my paper is based on the assumption, that "public space" includes the media space, the internet, and basically any space accessible by others. This part should be more descriptive. My efforts should be centred around the definition of the border between the private and the public (if practicable in clear lines). I will address this issue on two parallel levels, defining the difference between private and public interest, and defining public and private space. My paper should ultimately result in a description of how each and every one of us may fulfil their own interests in the public space, when this interest ceases to be private and becomes public, and, last but not least, an analysis of the legal consequences of specific actions with a view to their implementation in the public space. Approached comprehensively, the topic I have chosen should put the every-day fulfilment of the interests of individuals and the entire society into a specific legal (public) space.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DISERTACNI PRACE - Kalny.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Kalny - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce654,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalny - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce818,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalny - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce397,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalny.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP456,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10749

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.