Název: Integrace pasivních tlumicích prvků do kompozitních struktur
Další názvy: Integration of Passive Damping Elements into Composite Structures
Autoři: Vacík, Josef
Vedoucí práce/školitel: Lašová, Václava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10759
Klíčová slova: kompozit;pasivní tlumení;CAE;optimalizace;statická tuhost;dynamická tuhost
Klíčová slova v dalším jazyce: composite;passive damping;CAE;optimization;static stiffness;dynamic stiffness
Abstrakt: Disertační práce se zabývá vytvořením a validací metodiky konstruování strojních dílů z vláknových kompozitů s integrovanými pasivními tlumicími prvky. Práce je založena na maximálním využití nástrojů počítačové podpory inženýrství (CAE) v kombinaci s experimentálními přístupy. Základní premisou předkládané metodiky je nasazení co možná nejjednodušších postupů při experimentálním získávání potřebných materiálových dat a jejich následném využití v numerických modelech. Bez potřeby zvláštního laboratorního vybavení a speciálních zkušebních vzorků lze navrženou metodiku úspěšně aplikovat i ve výrobním podniku. V rámci disertační práce byl sestaven optimalizační cyklus vycházející z uváděné metodiky. Cílem optimalizace bylo dosažení maximální dynamické a statické tuhosti vybraných těles. Získané výsledky posloužily k vyvození obecně platných závěrů a doporučení pro konstrukce z hybridních kompozitů. Podnětem k zahájení výzkumu hybridních kompozitních struktur byla především možnost jejich využití při návrhu nosných dílů obráběcích strojů, u nichž by charakteristické vlastnosti těchto materiálů vedly k vyšší přesnosti obrábění a nižším nárokům na pohonné soustavy strojů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this dissertation thesis is to propose and validate a methodology for designing the machine components made of fibre composites with integrated passive damping elements. The work is based on maximum application of Computer Aided Engineering tools combined with experimental approaches. The fundametal premise of the methodology is the usage of the simplest procedures for experimental data acquisition of required material properties and their consequent utilization in finite element models. With no or minimal demands on special laboratory equipment and unusual test specimens, the proposed methodology is also suitable for manufacturing concerns. Within the scope of the thesis, an optimization cycle based on the introduced methodology was created.The goal of the optimization was to achieve the maximum dynamic and static stiffness of selected samples. Obtained results served for induction of generally true conclusions and recommendations for designing of hybrid composites structures. The impulse for the research of the hybrid composites structures was above all the possibility of their application in carrying components of machine tools. The inherent characteristic properties of hybrid composites could improve the overall machining accuracy and decrease demands on driving systems of machines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vacik_disertace_2012_readytoprint (opraveno).pdfPlný text práce6,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek skolitele Vacik.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudky Vacik.pdfPosudek oponenta práce2,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zapis Vacik.pdfPrůběh obhajoby práce735,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10759

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.