Title: Extrakce příznaků pro automatickou analýzu gest znakového jazyka
Other Titles: Feature Extraction for Automatic Analysis of Sign Language Gestures
Authors: Hrúz, Marek
Advisor: Müller, Luděk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10775
Keywords: rozpoznávání znakového jazyka;vizuální sledování objektů;strojové učení
Keywords in different language: sign language recognition;visual tracking;machine learning
Abstract: Automatické rozpoznávání znakového jazyka je problém se širokým záběrem. Byl řešen výzkumníky z různých oblastí. Závisle na úhlu pohledu může být tento problém rozdělen do několika výzkumných odvětví: zpracování signálu, počítačové vidění, interakce mezi člověkem a počítačem, teorie systémů, strojové učení, zpracování jazyka a další. Existuje mnoho publikací, které pojednávají o individuálních aspektech znakového jazyka, ale výzkum v této oblasti stále zaostává za příbuzným a starším problémem rozpoznávání řeči. Je velice těžké určit, které existující metody jsou pro rozpoznávání znakového jazyka nejlepší. V jednotlivých pohledech lze identifikovat nejlepší přístupy, ale porovnat výsledky je těžké. Souvisí to i s faktem, že neexistuje unifikovaný korpus, který by se používal pro srovnání výsledků. Na druhou stranu již samotná možnost existence takového korpusu je sporná, protože data, které popisují znakový jazyk, můžou mít velice rozdílný charakter (kamera, datové rukavice, snímaní hloubky). V této práci představuji několik korpusů, které byly zaznamenány pomocí systému využívajícího kamery, se záměrem rozpoznávat izolované znaky. Navrhl jsem systém schopný sledovat ruce a hlavu v kontrolovaném prostředí, využívající metody počítačového vidění a strojového učení. Systém je navržen jako pravděpodobnostní, což umožňuje klasifikaci z více zdrojů, a zároveň je připravený na aplikaci standardních adaptačních metod jako MAP nebo MLLR. Ze sledovaných objektů jsou extrahovány příznaky, které jsou použity pro rozpoznávání za použití skrytých Markovových modelů.
Abstract in different language: The automatic sign language recognition is a broad problem. It has been addressed by researchers with different backgrounds. Depending on the point of view the problem can be decomposed into several areas of research: signal processing, computer vision, human computer interaction, system theory, machine learning, language processing and more. There are many publications that discuss the individual aspects of the sign language recognition but the research is still behind a related and older problem of speech recognition. It is very hard to determine the state-of-the-art in sign language recognition. We can make use of the state-of-the-art methods of the individual approaches but the results cannot be compared directly. The main reason for that is that there is no unified corpus that could be used as a benchmark for the different approaches. On the other hand the existence of such a corpus is highly questionable since the raw data describing the sign language can be very distinct (camera, data-glove, depth imaging, ... ). In this work I present several corpora that were recorded using a visual camera system for the purpose of isolated sign recognition. I have designed a system capable of tracking the hands and head in a controlled environment utilizing methods of computer vision and machine learning. The system is designed in a probability framework which enables classification from multiple sources (multi-modal approach) or to allow the application of standard adaptation techniques such as MAP (maximum a posteriori) or MLLR (maximum likelihood linear regression). Features are extracted from the tracked body parts and used for recognition using a hidden Markov model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dizertacka.pdfPlný text práce6,62 MBAdobe PDFView/Open
posudek-skolitele-hruz.pdfPosudek vedoucího práce764,37 kBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-hruz.pdfPosudek oponenta práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-hruz.pdfPrůběh obhajoby práce866,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.