Název: "Vošahlík" jako specifický symbolický prostor
Další názvy: "Vošahlík" as a specific symbolic space
Autoři: Chaloupková Košlíková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Uherek, Zdeněk
Oponent: Ulrychová, Marta
VYSTOUPIL, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10795
Abstrakt: Předmětem disertační práce je hlavička andělíčka na mříži katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, ke které si chodí lidé sáhnout pro štěstí, a její bezprostřední okolí. V rámci disertační práce se snažím odpovědět na otázku, zda vošahlík se svým bezprostředním okolím představuje veřejný prostor, v němž jsou sociální interakce ovlivněny genderem, vírou, motivací k doteku či samotným uspořádáním prostoru. Disertační práce se skládá ze tří základních okruhů, které se vzájemně prolínají. Jejich prostřednictvím je možné zkoumaný fenomén nahlížet různými směry a vytvořit tak ucelený obraz toho, co andělíček a jeho okolí znamená. První tematický okruh se věnuje konceptu veřejného prostoru, genderu a prostorovému chování (spatial behavior). Druhý tematický okruh se zabývá duchovním rozměrem andělíčka, religiozitou a analogickými objekty v ČR i v zahraničí. Poslední okruh práce úzce souvisí s druhým, neboť čtenáře přivádí do poutního místa Medžugorje a k přáním, která lidi mají. Jednotlivé příběhy, motivace k doteku a znalost pověsti jsou následně obsaženy v analytické části disertační práce. Nedílnou součástí disertační práce je popis, zpracování a vyhodnocení terénního výzkumu. Ten se zakládal na propojení kvantitativní a kvalitativní metodologie. Hlavními metodami sběru dat bylo strukturované pozorování, dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory. Zjištěné výsledky nacházejí uplatnění jednak v samotné tematizaci andělíčka a jeho okolí v rámci etnologie, jednak přispívají k poznatkům v oblasti genderu, veřejného prostoru, stavu české religiozity. Současně je lze využít v oblasti urbánního plánování a ekonomického rozvoje města Plzně. V případě budoucího rozšíření práce je možné využít potenciál v oblasti paměti místa a proměn objektu v čase.
Abstrakt v dalším jazyce: Dissertation thesis deals with a head of angel on the grille of the St Bartolomej Cathedral in Pilsner where people are coming to touch fortune and its close surroundings. Within dissertation thesis I try to answer on the question whether Vosahlik´s close surroundings represents public space, in which social interactions are influenced by gender, religion, motivation to touch or arrangement of space. Dissertation thesis consists of three thematic parts that are mutually pervading. Through all the parts are possible to consider explored phenomena in different views and create comprehensive picture of angel and its surroundings. First thematic part dedicates to the concept of public space, gender and spatial behavior. Second thematic part is about spiritual dimension of angel, religiosity and analogical objects in the Czech Republic and abroad. The last part of the thesis closely relates to the previous one, because the reader is brought to the pilgrimage place Medjugorje and to the people´s wishes. Particular stories, motivation to touch, knowledge of legends are included in analytical part of dissertation thesis. Integral part of the dissertation thesis is description, processing and evaluation of terrain research that is based on combination of quantitative and qualitative methodology. Structured observation, questionnaires surveys and semi-structured dialogs were the basic methods of data collection. Findings of the thesis can be used on the one hand in adaptation angel´s theme and its surroundings and on the other as a contribution to the knowledge in the field of gender, public space and situation of Czech religiosity. Another application can be found in the field of urban planning and Pilsner economical development. In case of future elaboration of thesis there is a possibility to use the potential in the field of memory of place and objects time transformation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
disertacni prace_Chaloupkova Koslikova Petra_etnologie 2013.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_Koslikova_Ulrychova_2013.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_Koslikova_Vystoupil_2013.pdfPosudek oponenta práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KoslikovaChaloupkova_13.9.2013.pdfPrůběh obhajoby práce543,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10795

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.