Title: Neparametrický odhad spolehlivosti a odhad trendové složky
Other Titles: Nonparametric Estimation of Reliability and Trend Component Estimation
Authors: Ťoupal, Tomáš
Advisor: Vávra, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10799
Keywords: spolehlivost;selhání;neparametrický jádrový odhad;kernelové funkce;hustota a distribuční funkce;časová řada;ortonormální systém;skalární součin;trendová složka
Keywords in different language: reliability;failure;nonparametric kernel estimation;kernel functions;density and distribution function;time series;orthonormal system;inner product;trend component
Abstract: V reálném světě jsou odhady spolehlivosti nebo naopak selhání nejrůznějších systémů často používány v mnoha aplikacích, zejména v technických konceptech. Z tohoto důvodu jsou v literatuře často diskutovány a představovány parametrické odhady hustot a distribučních funkcí pro získání hodnoty spolehlivosti pro známé pravděpodobnostní rozdělení. Problém ale může nastat v případě, kdy nám tato rozdělení nejsou známy nebo dostupné pro efektivní modelování. Modelování spolehlivosti je součástí analýz rizik. Uvedená práce se zabývá problematikou spolehlivosti pro dvourozměrné náhodné veličiny s pomocí neparametrických jádrových odhadů, které využívají několik možných jádrových funkcí a navrhuje některé závěry a metody. Odvozené metody jsou prezentovány při získání spolehlivosti z vygenerovaného a náhodného souboru dat z platební bilance České republiky. V tomto případě je spolehlivost reprezentována skutečností (pravděpodobností), že celková výše výdajů nepřesáhne celkovou výši příjmů za celé časové období, což vede na odhad trendové složky pomocí nově navržené metody s využitím vygenerovaného ortonormálního systému. V závěru této práce jsou prezentovány některé další otevřené otázky pro budoucí možný výzkum.
Abstract in different language: In reality, the reliability or failure estimations of various systems are often used in many applications, especially in engineering concepts. Therefore, the parametric estimation of density and distribution functions of reliability following some known distribution has been discussed extensively in the literature and they are also briefly introduced. However, the problem could occur in particular if these distributions are unknown or available for effective modelling. Reliability modelling is a part of risk analysis. This work deals with the problem of reliability estimation for two-dimensional random variables by nonparametric estimation using several types of kernel functions and suggests some of conclusions and methods. Derived methods are presented to obtain the reliability of generated and obtained data collections of the balance of payments of the Czech Republic. In this case, the reliability is represented by the fact (probability) that the total amount of expenditures is not greater than the total amount of incomes over the whole time period. Of course there are discussed the problems with real data collection which leads to an estimate of the trend component using the newly proposed method with some generated orthonormal system. In the end of this work, there are also presented some open questions for future research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni_Prace_Toupal_2013.pdfPlný text práce5,57 MBAdobe PDFView/Open
posudek-skolitel-toupal.pdfPosudek vedoucího práce567,9 kBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-toupal.pdfPosudek oponenta práce4,3 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-toupal.pdfPrůběh obhajoby práce890,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10799

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.