Název: Neparametrický odhad spolehlivosti a odhad trendové složky
Další názvy: Nonparametric Estimation of Reliability and Trend Component Estimation
Autoři: Ťoupal, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Vávra, František
Vávra, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10799
Klíčová slova: spolehlivost;selhání;neparametrický jádrový odhad;kernelové funkce;hustota a distribuční funkce;časová řada;ortonormální systém;skalární součin;trendová složka
Klíčová slova v dalším jazyce: reliability;failure;nonparametric kernel estimation;kernel functions;density and distribution function;time series;orthonormal system;inner product;trend component
Abstrakt: V reálném světě jsou odhady spolehlivosti nebo naopak selhání nejrůznějších systémů často používány v mnoha aplikacích, zejména v technických konceptech. Z tohoto důvodu jsou v literatuře často diskutovány a představovány parametrické odhady hustot a distribučních funkcí pro získání hodnoty spolehlivosti pro známé pravděpodobnostní rozdělení. Problém ale může nastat v případě, kdy nám tato rozdělení nejsou známy nebo dostupné pro efektivní modelování. Modelování spolehlivosti je součástí analýz rizik. Uvedená práce se zabývá problematikou spolehlivosti pro dvourozměrné náhodné veličiny s pomocí neparametrických jádrových odhadů, které využívají několik možných jádrových funkcí a navrhuje některé závěry a metody. Odvozené metody jsou prezentovány při získání spolehlivosti z vygenerovaného a náhodného souboru dat z platební bilance České republiky. V tomto případě je spolehlivost reprezentována skutečností (pravděpodobností), že celková výše výdajů nepřesáhne celkovou výši příjmů za celé časové období, což vede na odhad trendové složky pomocí nově navržené metody s využitím vygenerovaného ortonormálního systému. V závěru této práce jsou prezentovány některé další otevřené otázky pro budoucí možný výzkum.
Abstrakt v dalším jazyce: In reality, the reliability or failure estimations of various systems are often used in many applications, especially in engineering concepts. Therefore, the parametric estimation of density and distribution functions of reliability following some known distribution has been discussed extensively in the literature and they are also briefly introduced. However, the problem could occur in particular if these distributions are unknown or available for effective modelling. Reliability modelling is a part of risk analysis. This work deals with the problem of reliability estimation for two-dimensional random variables by nonparametric estimation using several types of kernel functions and suggests some of conclusions and methods. Derived methods are presented to obtain the reliability of generated and obtained data collections of the balance of payments of the Czech Republic. In this case, the reliability is represented by the fact (probability) that the total amount of expenditures is not greater than the total amount of incomes over the whole time period. Of course there are discussed the problems with real data collection which leads to an estimate of the trend component using the newly proposed method with some generated orthonormal system. In the end of this work, there are also presented some open questions for future research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FAV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertacni_Prace_Toupal_2013.pdfPlný text práce5,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek-skolitel-toupal.pdfPosudek vedoucího práce567,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudky-odp-toupal.pdfPosudek oponenta práce4,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol-odp-toupal.pdfPrůběh obhajoby práce890,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10799

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.