Title: Analysis of HF half-bridge matrix converter
Authors: Kaščák, Slavomír
Citation: Electroscope. 2014, č. 1.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/Rocnik2014/Cislo1_2014/r8c1c6.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11549
ISSN: 1802-4564
Keywords: měničové systémy;maticový měnič;Fourierova transformace
Keywords in different language: converter systems;matrix converter;Fourier transform
Abstract in different language: The paper deals with DC/HF_AC/2AC converter system which can generate two-phase orthogonal output with both variable voltage and frequency. The proposed system with HF AC interlink in comparison with currently used conventional systems uses two single phase half-bridge matrix converters operated with the bipolar PWM. The advantage of such a system is then less number of semiconductor devices. The Fourier transformation has been considered for both single-and two phase orthogonal systems under substitution of the equivalence scheme of the electric motor by R-L load and back EMF voltage depended on the motor speed. Modelling and simulation experiment results of half-bridge matrix converter for both steady-and transient states are given in the paper. The results confirm a very good time-waveform of the considered two-phase AC motor current.
Článok sa zaoberá DC/HF_AC/2AC meničovým systémom s ortogonálnym dvojfázovým výstupom a premenlivým napätim i frekvenciou. Navrhnutý systém s vysokofrekvenčným striedavým medziobvodom v porovnaní s bežne používanými systémami, používa dva jednofázové polomostové maticové meniče, ktoré sú ovládané bipolárnou šírkovo-impulzovou moduláciou PWM. Výhodou takéhoto systému je potom menší počet polovodičových súčiastok. Fourierova transformácia bola vykonaná pre jednofázový a dvojfázový ortogonálny systém. Elektrický motor bol nahradený R-L záťažou a indukované protinapätie záviselo od otáčok motora. Modelovanie a výsledky simulačných experimentov polomostového maticového meniča pre ustálené a prechodné stavy sú v článku uvedené. Výsledky potvrdzujú veľmi dobre časové priebehy prúdu uvažovaného dvojfázového AC motora.
Rights: © 2014 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2014)
Číslo 1 (2014)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kascak.pdfPlný text921,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11549

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.