Název: Vliv psychické lability na spokojenost v životě
Další názvy: The Influence of Psychical Instability on the Life Satisfaction
Autoři: Šnajdrová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Holeček, Václav
Oponent: Brabcová, Dana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12026
Klíčová slova: psychická labilita;subjektivní životní spokojenost;stres;neuroticismus;přecitlivělost;štěstí
Klíčová slova v dalším jazyce: neuroticism;subjective well-being;life satisfaction;stres;hypersenzitivity;happiness
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi psychickou labilitou a subjektivní životní spokojeností a jednotlivými oblastmi života. Dílčím cílem bylo dále potvrdit či vyvrátit rozdíly ve skóre neuroticismu a životní spokojenosti mezi muži a ženami, různými věkovými skupinami, různým vzděláním respondentů a v neposlední řadě typem jejich zaměstnání. Část dotazníku k diagnostice neuroticismu byl inspirován Eysenckovým osobnostním dotazníkem EPI a část pro životní spokojenost česká verze Dotazníku životní spokojenosti autorů Fahrenberga, Myrteka, Schumachera a Brählera. Výzkumu se zúčastnilo celkem 251 respondentů, z toho žen a mužů, různých věkových skupin s jediným omezením 15 a více let. Zastoupeny byly všechny kategorie vzdělání a typu zaměstnání. Následně byla provedena korelační analýza vztahu neuroticismu a subjektivní životní spokojenosti a dále T-testy pro ověření dílčích hypotéz. Zjistila jsem ve výzkumném vzorku významný vztah mezi proměnnými psychickou labilitou a životní spokojeností, přičemž skóre neuroticismu i spokojenosti je nezávislé na pohlaví, typu zaměstnání, ale statisticky významně souvisí s věkem a výší vzdělání. Prokázaly se rovněž zajímavé souvislosti mezi jednotlivými životními oblastmi.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work deals with the relationship between neuroticism and life satisfaction and individual spheres in human life. The partial role was to confirm or to falsify differences in score of neuroticism and subjective well-being between men and women, different groups of age, different education of respondents and last but not least types of their employment. The part of questionnaire to diagnose neuroticism was inspired by Eysenck´s Personality Questionnaire EPI and the part to diagnose subjective life satisfaction by the Czech version of the questionnaire of life satisfaction authors Fahrenberg , Myrtek , Schumacher and Brähler . Research was attended by 251 respondents, men and women, different age groups, with the only restriction 15 years or more. Represented all categories of education and type of employment . Subsequently, a correlation analysis was performed for the relationship of neuroticism and subjective life satisfaction and T - tests for the verification of hypotheses. I found in the research sample, a significant relationship between the variables mental instability and life satisfaction, with a score of neuroticism and satisfaction is independent of sex , type of employment, but statistically significantly associated with age and level of education. It was also shown interesting connections between different areas of life .
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Snajdrova_CD.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snajdrova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce535,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snajdrova - oponent.pdfPosudek oponenta práce601,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snajdrova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce120,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12026

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.