Title: Prevence syndromu vyhoření u učitelů
Other Titles: Prevention of burnout among teacher
Authors: Loukotová, Anežka
Advisor: Jiřincová, Božena
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12028
Keywords: syndrom vyhoření;prevence;stres;učitelská profese;duševní hygiena;pomáhající profese;základní škola
Keywords in different language: burnout;prevention;stress;teaching profession;mental hygiene;helping professions;primary school
Abstract: Diplomová práce sumarizuje problematiku syndromu vyhoření a snaží se popsat základní pojmy týkající se tohoto tématu. Konkrétně je práce zaměřena na prevenci syndromu vyhoření u učitelů. Celek práce je rozdělen na část teoretickou a praktickou. První kapitola teoretické části popisuje problematiku syndromu vyhoření- přesné definice, příznaky, příčiny, a ohrožené profese. Kromě toho jsou charakterizovány jeho fáze a v neposlední řadě také diagnostika tohoto jevu. V druhé kapitole se práce zaměřuje na prevenci syndromu vyhoření a třetí kapitola obsahuje informace ohledně pomoci při výskytu tohoto jevu. Ve čtvrté kapitole, která se zabývá učitelskou profesí, jsou objasněny dovednosti učitele, požadavky na osobnost učitele, motivace k učitelské profesi a stresory, které na učitele působí. V návaznosti na předešlé kapitoly, pak závěrečná kapitola teoretické části poukazuje na prevenci a nápravu v učitelské profesi. Praktická část je zpracována pomocí dotazníkového šetření, na jehož základě je zjišťována informovanost učitelů o syndromu vyhoření a také je zjišťován vztah učitelů ke své profesi, dále se snaží odhalit, zda se u nich vyskytují projevy syndromu vyhoření a jestli se před ním učitelé chrání. Projekt výzkumné části je rozdělen do určitých fází, které začínají vymezením cíle výzkumného šetření, poté následuje stanovení výzkumného problému a charakteristika výzkumného souboru a metody. V závěru jsou prezentovány výsledky pomocí slovního vyjádření a grafického zpracování, na které navazuje diskuze k výzkumnému šetření.
Abstract in different language: Thesis summarizes the the issues of burnout and tries to describe the basic terms related to this topic. Particularly is the thesis focused on the prevention of burnout among teachers. The thesis is divided into theoretical and practical part. The first chapter of the theoretical part describes the problems of burnout - definition, symptoms, causes, and endangered professions. In addition are characterized phases of this syndrome and diagnosis of this phenomenon. In the second chapter is the thesis focused on the prevention of the burnout and the third chapter includes information about help in the situation when this syndrom appears. In the fourth chapter, which describes the teaching profession, are clarified skills of teachers, requirements of the teacher´s personality, motivation for the teaching profession and stressors, that affect teachers. In connection to previous chapters, the final chapter of the theoretical part highlights the prevention and correction of the teaching profession. The practical part is done with help of questionnaire survey. On the basis of this survey was found out the awareness of the teachers about the burnout, relationship of the teachers to their profession and the survey also attempts to reveal if teachers suffer from the symptoms of the burnout and if they protect from the symptoms. The project of the research part is divided into certain phases that begin by defining of the objective of the research, followed by the determination of the research problem and characteristics of the research file and methods. In conclusion are presented the results using verbal expression and graphic design, which is followed by discussion of the results
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Loukotova.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Loukotova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317,04 kBAdobe PDFView/Open
Loukotova - oponent.pdfPosudek oponenta práce302,92 kBAdobe PDFView/Open
Loukotova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce107,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.