Title: Zdravý životní styl z pohledu studentů učitelství
Other Titles: Healthy lifestyle from the view of students of teaching
Authors: Šperlová, Tereza
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12050
Keywords: zdraví;životní styl;životospráva;rizikové chování;stres;duševní hygiena
Keywords in different language: health;lifestyle;regime;risk behaviour;stress;mental hygiene
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku zdravého životního stylu z pohledu studentů učitelství. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze čtyř hlavních kapitol. První kapitola se zabývá vymezením potřebných pojmů zdraví a životní styl. Druhá kapitola je věnována obecným zásadám správné životosprávy. Třetí kapitole upozorňuje na důsledky rizikového chování a zmiňuje nejčastější způsoby jejich prevence. Poslední kapitola teoretické části je věnována zvládání náročných životních situací prostřednictvím duševní hygieny. Praktická část je tvořena pomocí tří výzkumných metod. První metodou byla analýza studijních oborů. Jako druhá metoda byl zvolen dotazník, který byl doplněn třetí metodou, kterou představovalo několik rozhovorů.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the issues of healthy life style from the view of students of teaching. The thesis is divided into the theoretical and practical part. Theoretical part is composed of four main chapters. The first chapter deal with definition of necessary terms health and lifestyle. Second chapter is devoted to general principles of correct regime. Third chapter pointing out consequences of risk behaviour and mention the most frequent methods of its prevention. Last chapter of the theoretical part is devoted to managing demanding life situations through the tools of mental hygiene. Practical part is based on three research methods. The analysis of study programmes was used as a first method. The questionnaire was determined as the second method, which was completed by the third method comprising several interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Tereza Sperlova.pdfPlný text práce3,03 MBAdobe PDFView/Open
Sperlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce386,99 kBAdobe PDFView/Open
Sperlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce405,82 kBAdobe PDFView/Open
Sperlova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce117,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.