Title: Simulace mikropočítačové stavebnice pro výuku hardware
Other Titles: Simulation of microcomputers application trainer for teaching hardware
Authors: Jakeš, Tomáš
Advisor: Michalík, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12101
Keywords: počítačová simulace;mikropočítač;hardware;výuka;model;tvorba;MAT;návrh;výzkum;přínos;změna postojů;ohniskové skupiny;Bloomova taxonomie
Keywords in different language: computer simulation;microcomputer;hardware;teaching;model;creation;MAT;proposal;research;contribution;change of attitudes;focus groups;Bloom's taxonomy
Abstract: Disertační práce představuje problematiku tvorby vlastního simulačního programu mikropočítačové stavebnice (v originále se nazývá Microcomputer Application Trainer) určené pro výuku hardware. Na základě analýzy fyzické mikropočítačové stavebnice a jejího principu byla sestavena východiska a představen způsob řešení vhodný pro tvorbu obdobných programů. Nedílnou součástí práce bylo i experimentální ověření přínosu navrženého a vytvořeného simulačního programu pomocí pedagogického experimentu. Protože přínos nemusí být pouze v rovině poznávací (kognitivní), ale i v rovině postojové (afektivní), byl zvolen smíšený přístup poskytující širší přehled o zkoumané problematice. Pomocí metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu byly zjišťovány nejen podstatné statistické skutečnosti, ale i důvody vedoucí k přijímání či odmítání simulačního programu i vlivu jeho začlenění na motivaci a demotivaci studentů a to jak na vědomé, tak i podvědomé úrovni.
Abstract in different language: This thesis presents the issue of the creation of my own simulation program for Microcomputer Applications Trainer, designated for teaching hardware. Based on the analysis of the physical modular microcomputer facilities and their principle, data was compiled and a technique of appropriate solution for creating analogous programs was introduced. A necessary part of this thesis was also an experimental verification of the benefit of the proposed and created simulation program by the means of pedagogical experiment. Since the contribution does not have to be only cognitive but on an affective level also, a composite approach providing a broader view of the researched issue was chosen. Using the qualitative and quantitative research methods, not only essential statistic facts were investigated, but also reasons leading to accepting or rejecting the simulation program and the effect of its integration on motivation and demotivation of students on both conscious as well as subconscious level.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertacni_prace_jakes_v_4.6_final.pdfPlný text práce4,83 MBAdobe PDFView/Open
Jakes_1.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Jakes_2.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Jakes - prot..pdfPrůběh obhajoby práce57,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.