Název: Rešerše současného výzkumu interpretace obsahu map
Další názvy: Study of the current research of interpretation of content of maps
Autoři: Kiráľ, Martin
Vedoucí práce/školitel: Čerba, Otakar
Oponent: Vondráková, Alena
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12112
Klíčová slova: rešerše;interpretace;obsah map;4D mapy
Klíčová slova v dalším jazyce: research;interpretation;content of maps;4D maps
Abstrakt: Tato práce se zabývá rešerší současného výzkumu interpretace obsahu map. Hlavní motivací bylo zpracovat téma, které není příliš probádané. Díky tomu můžeme najít nové směry výzkumu. V první části je uveden přehled možných metod rešerše a samotná rešerše literatury. Pro psaní rešerše literatury jsme zvolili metodu sněhové koule. Díky tomu jsme prokázali dobrou využitelnost této metody při psaní vědecké rešerše. Dále je popsána interpretace a co spadá pod obsah map. Součástí práce je také popis jednotlivých článků o současném výzkumu interpretace obsahu map. Nakonec jsou shrnuty výsledky a je diskutován možný další směr výzkumu. Tato práce pomůže kartografům k lepší představě o interpretaci mapy. Navíc se vyhneme zpracování výzkumu, který už dělal někdo před námi.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with study of the current research of interpretation of content of maps. The main motivation was to process a theme that is not much explored. This allows us to find new directions in research. In first part, there is an overview of the possible methods of research and literature review itself. We chose the snowball method to write a literature review. As a result we showed good applicability of this method when writing scientific research. Then is described the interpretation and what belongs tothe content of maps. The work also includes a description of current research articles on the interpretation of the content of maps. Finally, the results are summarized and a possible future research direction is discussed. This work will help cartographers to better understand interpretation of maps. In addition, we avoid processing research already done before.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Departmens of Mathematics (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Martin Kiral.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Kiral.pdfPosudek vedoucího práce192,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Kiral.pdfPosudek oponenta práce234,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PR_Kiral.pdfPrůběh obhajoby práce58,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12112

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.