Title: Rešerše současného výzkumu interpretace obsahu map
Other Titles: Study of the current research of interpretation of content of maps
Authors: Kiráľ, Martin
Advisor: Čerba, Otakar
Referee: Vondráková, Alena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12112
Keywords: rešerše;interpretace;obsah map;4D mapy
Keywords in different language: research;interpretation;content of maps;4D maps
Abstract: Tato práce se zabývá rešerší současného výzkumu interpretace obsahu map. Hlavní motivací bylo zpracovat téma, které není příliš probádané. Díky tomu můžeme najít nové směry výzkumu. V první části je uveden přehled možných metod rešerše a samotná rešerše literatury. Pro psaní rešerše literatury jsme zvolili metodu sněhové koule. Díky tomu jsme prokázali dobrou využitelnost této metody při psaní vědecké rešerše. Dále je popsána interpretace a co spadá pod obsah map. Součástí práce je také popis jednotlivých článků o současném výzkumu interpretace obsahu map. Nakonec jsou shrnuty výsledky a je diskutován možný další směr výzkumu. Tato práce pomůže kartografům k lepší představě o interpretaci mapy. Navíc se vyhneme zpracování výzkumu, který už dělal někdo před námi.
Abstract in different language: This work deals with study of the current research of interpretation of content of maps. The main motivation was to process a theme that is not much explored. This allows us to find new directions in research. In first part, there is an overview of the possible methods of research and literature review itself. We chose the snowball method to write a literature review. As a result we showed good applicability of this method when writing scientific research. Then is described the interpretation and what belongs tothe content of maps. The work also includes a description of current research articles on the interpretation of the content of maps. Finally, the results are summarized and a possible future research direction is discussed. This work will help cartographers to better understand interpretation of maps. In addition, we avoid processing research already done before.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Martin Kiral.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
PV_Kiral.pdfPosudek vedoucího práce192,32 kBAdobe PDFView/Open
PO_Kiral.pdfPosudek oponenta práce234,29 kBAdobe PDFView/Open
PR_Kiral.pdfPrůběh obhajoby práce58,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.